*********************************************************************

แหล่งเรียนรู้รายวิชา ง32101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้น ม.5

*************************************************************

    Coding error detected, it must be fixed by a programmer: Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write.

    More information about this error