สรุปผลการลงทะเบียน
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ครูผ้สอน จำนวน เงื่อนไข สถานที่เรียน จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_nกิจกรรม a_codea_actnamet_namea_maa_condi0
1กิจกรรม ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทยครูภาษาไทย 15+1 คน280ทุกระดับa01243
2กิจกรรม ค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ 17+3 คน350ทุกระดับa02346
3กิจกรรม ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ 24+3 คน505ทุกระดับa03504
4กิจกรรม ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯครูสังคมฯ 18+2 คน400ทุกระดับa04302
5กิจกรรม พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุขศึกษา 3 +6 คน75ทุกระดับa0575
6กิจกรรม ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรีครูดนตรี 2 +1 คน60ทุกระดับa0660
7กิจกรรม ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์ครูทัศนศิลป์ 5 คน110ทุกระดับa07109
8กิจกรรม ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์ครูนาฏศิลป์ 3 คน66ทุกระดับa0863
9กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตรครูเกษตร 2 คน50ทุกระดับa0947
10กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรมครูคหกรรม+ประดิษฐ์ 5 คน110ทุกระดับa10108
11กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์ครูคอมพิวเตอร์ 4 + 2 คน110ทุกระดับa11109
12กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่างครูงานช่าง 2 คน45ทุกระดับa1244
13กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจครูงานธุรกิจ 8 คน132ทุกระดับa13109
14กิจกรรม ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุดครูงานห้องสมุด 2 คน45ทุกระดับa1445
15กิจกรรม อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ ครูภาษาต่างประเทศ 20+4 คน430ทุกระดับa15397
16กิจกรรม ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนวครูงานแนะแนว 5 +1 คน110ทุกระดับa16104
17กิจกรรม อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้นครู EP175ทุกระดับa17174
18กิจกรรม ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหารครู นศท.500ทุกระดับa18403
19กิจกรรม ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม ISครูร่งทิพ23ทุกระดับa1919
กิจกรรม 0
รวม3261315
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด3263
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา: 08:35:50 น.