ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

วิชากิจกรรม ว_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์ (รับจำนวน 505 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 504 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
2ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
3ม.1/1436885เด็กชายณัฐวุฒิสมใจนึกว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
4ม.1/11436895เด็กชายอภิชัยรัตจะรันทร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
5ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
6ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
7ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
8ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
9ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
10ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
11ม.1/14036921เด็กหญิงมานิตาบุญชูพงศ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
12ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
13ม.1/2636937เด็กชายธนวัฒน์ปักเข็มว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
14ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
15ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
16ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
17ม.1/22836959เด็กหญิงณัฐนรีอัครสุตว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
18ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
19ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
20ม.1/24036971เด็กหญิงพันธ์วษาอนุศิลป์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
21ม.1/3936989เด็กชายพีรพัฒน์นุ่นเรืองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
22ม.1/31736997เด็กชายอัครพลเสนทองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
23ม.1/31936999เด็กหญิงกันติชาโชติมณีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
24ม.1/32137001เด็กหญิงกุลธิดาบุญมาเลิศว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
25ม.1/32737007เด็กหญิงญาณภาเหมทานนท์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
26ม.1/34037020เด็กหญิงวนัชพรจันทมุณีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
27ม.1/34237022เด็กหญิงวรัญชลีรอดพิบัติว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
28ม.1/34337023เด็กหญิงวริศราเมียนแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
29ม.1/35037453เด็กหญิงกฤชติพรอมรวัชร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
30ม.1/4137030เด็กชายกฤตยชญ์ดำรงศักดิ์ศิริว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
31ม.1/4237031เด็กชายกษิดิ์เดชเงินพรหมว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
32ม.1/4337032เด็กชายกันต์สุวรรณภักดีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
33ม.1/4837037เด็กชายเป็นเอกมีปลอดว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
34ม.1/4937038เด็กชายพิชญ์ ยิ่งยงค์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
35ม.1/41737046เด็กชายสุริยาเหมือนมาศว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
36ม.1/42037049เด็กหญิงกุลกิตตินารถไพรินทร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
37ม.1/42837057เด็กหญิงเทวิดาวงศ์สุวรรณว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
38ม.1/5137079เด็กชายกวีวงศ์มากชุ่มว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
39ม.1/5537083เด็กชายณัฐดนัยรสพันธ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
40ม.1/5737085เด็กชายภาดากลิ่นมาลัยว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
41ม.1/51337091เด็กชายศุภณัฐดิษฐกิจว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
42ม.1/51437092เด็กชายสิรวิชญ์ดิษฐรักษ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
43ม.1/51537093เด็กชายสุกัลย์สุทธิญาณว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
44ม.1/51737095เด็กชายอสิธาราสมภักดีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
45ม.1/52437102เด็กหญิงณัฐนันท์ศรีเมืองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
46ม.1/52637104เด็กหญิงทิพย์กมลเทียนแสงว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
47ม.1/52737105เด็กหญิงธมนกันธาทิพย์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
48ม.1/53037108เด็กหญิงปรียชนันท์ ช.อาการสว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
49ม.1/53737115เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญรักษ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
50ม.1/53837116เด็กหญิงวราภรณ์พุ่มกอว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
51ม.1/54037118เด็กหญิงศรัณย์พรป่าไม้ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
52ม.1/54437122เด็กหญิงสุวิดาเทียนิระมลว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
53ม.1/54737125เด็กหญิงอรัญญาศรีทองสุขว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
54ม.1/55037459เด็กชายธีรธรเจริญวรรณ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
55ม.1/6237129เด็กชายณัฐวัสส์เกียรติวัฒนากรว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
56ม.1/62537152เด็กหญิงชุติมาผลาวรรณ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
57ม.1/62937156เด็กหญิงธนัชชา เเทนดวงว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
58ม.1/63437161เด็กหญิงพัทธนันท์ยอดดีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
59ม.1/64737174เด็กหญิงอภิรดีจันทรมณีว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
60ม.1/72437200เด็กหญิงญานิกาฉิมสุดว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
61ม.1/73237208เด็กหญิงนิชาภัทรรักษาแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
62ม.1/73937215เด็กหญิงลักษิกาสมทองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
63ม.1/75037456เด็กหญิงพิชญามีแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
64ม.1/8437229เด็กชายเทพธราทองอ่อนว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
65ม.1/9237275เด็กชายกฤษฎาชนะกาญจน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
66ม.1/9537278เด็กชายจักรกฤษฏิ์เมฆเจริญวิวัฒนาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
67ม.1/91537288เด็กชายสิรภพสงณรงค์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
68ม.1/91937292เด็กหญิงกชกรนาคเเก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
69ม.1/92337296เด็กหญิงเกตน์สิรีชูหนูว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
70ม.1/92637299เด็กหญิงเขมิกานาคีเพดว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
71ม.1/92737300เด็กหญิงชนม์ชนกเพชรชูช่วยว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
72ม.1/93037303เด็กหญิงณัฐนิชามีช่วยว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
73ม.1/93637309เด็กหญิงปณิตามีคล้ายว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
74ม.1/93737310เด็กหญิงปนัดดาสกุลนิมิตรว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
75ม.1/94537318เด็กหญิงวรรณวิสาคมสันว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
76ม.1/10137325เด็กชายกรณ์ดนัยสุภาแดงว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
77ม.1/102337347เด็กหญิงชลกร ทองขวัญว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
78ม.1/102937353เด็กหญิงนันทิชาตัณฑนันทน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
79ม.1/103037354เด็กหญิงพิชญา ทิพย์รัตน์แก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
80ม.1/103137355เด็กหญิงพิยะกานต์ทิวัตถ์สิริกุลว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
81ม.1/11737367เด็กชายณฐนนท์ณ พัทลุงว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
82ม.1/112237382เด็กหญิงณัฐชยาเอียดเเก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
83ม.2/2436103เด็กชายชิษณุชารักษาชัยว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
84ม.2/21336112เด็กชายสีวะลีศรีไชยว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
85ม.2/21836117เด็กหญิงกานต์สินีหมิดสะแหล้ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
86ม.2/22836127เด็กหญิงบุสราสุขท่าพะยาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
87ม.2/22936128เด็กหญิงเบญญทิพย์ปานเนียมว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
88ม.2/23436133เด็กหญิงภัทราภรณ์แกล้วทนงค์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
89ม.2/23536134เด็กหญิงภูสณิศาร์พุทธรัตน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
90ม.2/23636135เด็กหญิงมนต์นภาด้วงฤทธิ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
91ม.2/25136763เด็กหญิงวิริยาพรคุ้มวิริยะว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
92ม.2/4136200เด็กชายกฤษณพงศ์บุญประดิษฐ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
93ม.2/4236201เด็กชายชยพลสิงหเดชาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
94ม.2/4536204เด็กชายพงษ์พศินอินทรอักษรว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
95ม.2/4636205เด็กชายพิชญ์พงศ์ชัยประพันธ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
96ม.2/41136210เด็กชายสิรภพธรรมมาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
97ม.2/41236211เด็กชายสิรวิชญ์แก้วหีดว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
98ม.2/41436213เด็กชายอะฟิฟลับแสงว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
99ม.2/5336252เด็กชายจิระวัฒน์ปานวัฒน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
100ม.2/5836257เด็กชายภูมิระพีเชื้อสวัสดิ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:17:57 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ว_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome