ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด (รับจำนวน 45 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 45 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/42737056เด็กหญิงทิฆัมพรคงทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
2ม.1/42937058เด็กหญิงธนัชญานวลอนงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
3ม.1/63737164เด็กหญิงมนัสนันท์ เลื่อนพร้มง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
4ม.1/64937176เด็กหญิงอาริสาศรีพิทักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
5ม.1/71737193เด็กหญิงกมลพรรณพุทธขาวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
6ม.1/72237198เด็กหญิงชนิกานต์ลิกขะไชยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
7ม.1/72537201เด็กหญิงณภัสนันท์เภรีกฤษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
8ม.1/83237257เด็กหญิงธัญญารัตน์กลสามัญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
9ม.1/83437259เด็กหญิงปานขวัญดาษนิกรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
10ม.1/83637261เด็กหญิงพิรญาณ์กะตากูลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
11ม.1/84837273เด็กหญิงอัญชิษฐานาทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
12ม.2/34036190เด็กหญิงพิญญานันท์ทิพย์รัตนะกูลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
13ม.2/41736216เด็กหญิงจุฑาพร อินทมาศง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
14ม.2/41936218เด็กหญิงชนากานต์ชูสุวรรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
15ม.2/43836237เด็กหญิงพิมพ์ลภัสกิตยารักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
16ม.2/44136241เด็กหญิงวริศราเล่าหประเสริฐง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
17ม.2/44236242เด็กหญิงวิราภรณ์ใจลือง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
18ม.2/44336243เด็กหญิงศิริรัตน์วงศ์สิงหเดโชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
19ม.2/44436244เด็กหญิงสุภัชชา สุวรรณวงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
20ม.2/44536245เด็กหญิงสุวิตาเชาวลิตง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
21ม.2/52536274เด็กหญิงปัณฑิตาดีมากง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
22ม.2/71136358เด็กชายพีรวุฒิถาวรพราหมณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
23ม.2/111236544เด็กหญิงจิรัฐิพรนาคะสูนย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
24ม.2/111536547เด็กหญิงญาณิศาสุขหวานง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
25ม.2/111636548เด็กหญิงณัฐกฤตาอินทร์แก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
26ม.2/111736549เด็กหญิงณิชกมลไชยกลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
27ม.2/111936551เด็กหญิงถลัชนันท์พัชนะกิจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
28ม.2/112236554เด็กหญิงธันยมัยแก้วลำหัดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
29ม.2/112836560เด็กหญิงปุณฑริกชนะชูง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
30ม.2/113236564เด็กหญิงมาริสามาสคีรีวงษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
31ม.2/113336565เด็กหญิงศุภิสราสถิตย์ภูมิง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
32ม.3/12335362เด็กหญิงณัฐวดีจิตโภชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
33ม.3/12735366เด็กหญิงเนตรนภาศรีทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
34ม.3/14435383เด็กหญิงสุอรวรรยาสุทินง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
35ม.3/32835467เด็กหญิงชุติกาญจน์ไทยราชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
36ม.3/33035469เด็กหญิงณัฐธนาภาผิวเหมาะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
37ม.3/33635475เด็กหญิงปริฉัตรเทพเสนาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
38ม.3/33735476เด็กหญิงปาลิตาเพชราง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
39ม.3/53335572เด็กหญิงธิติกาญจน์ศรีพิทักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
40ม.3/53535574เด็กหญิงบุษกรถาวรเศษง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
41ม.3/54735586เด็กหญิงสุตาภัทรขุนอินทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
42ม.4/1334573นางสาวชณิตาจารุเกียรติกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
43ม.4/1534577นางสาวณัฐสุรางค์หนูเขียวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
44ม.4/34499998นางสาวลียานาโอะหนิง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
45ม.4/54236814นางสาวปาลิณศรีสวัสดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:19:05 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุด.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome