ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม ก_1913   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว (รับจำนวน 110 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 104 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/2736938เด็กชายธนากรตระบันพฤกษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
2ม.1/21136942เด็กชายภูริพัฒน์ภูชงค์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
3ม.1/5337081เด็กชายชัยธรรมดำไชยโยก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
4ม.1/71337189เด็กชายมานุพงษ์กมลชัยวัฒน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
5ม.1/71437190เด็กชายวิทยาอ่อนแก้วก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
6ม.1/13637432เด็กชายนฤเบศเสน่หาก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
7ม.2/11536064เด็กหญิงขนิฎฐาวุฒิสังข์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
8ม.2/12136070เด็กหญิงนาเดียมงคลเพ็ชรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
9ม.2/13236081เด็กหญิงฟ้านภาพรวิชาดีก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
10ม.2/14636095เด็กหญิงสลิลทิพย์บุญตระการก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
11ม.2/21536114เด็กหญิงกชามาสดวงคงทองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
12ม.2/21636115เด็กหญิงกรกฎอาจหนูก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
13ม.2/21736116เด็กหญิงกรกนกทองมีเหลือก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
14ม.2/21936118เด็กหญิงเกวลินเพชรทองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
15ม.2/22236121เด็กหญิงณภัสอมรกุลก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
16ม.2/22336122เด็กหญิงดวงกมลนิฤนาตก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
17ม.2/22636125เด็กหญิงธิดารัตน์อินรินทร์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
18ม.2/23736136เด็กหญิงรัตนาวลีมุสิกะโรจน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
19ม.2/23836137เด็กหญิงวรรณิสาประเสริฐศักดิ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
20ม.2/24536144เด็กหญิงศุภษรจิตมั่นก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
21ม.2/24636145เด็กหญิงสิรินดากาญจนแกบก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
22ม.2/25036149เด็กหญิงอังศิมาบัววันก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
23ม.2/34236192เด็กหญิงรุจิราอร่ามเรืองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
24ม.2/43336232เด็กหญิงปรีณาภาสงค์ประเสริฐก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
25ม.2/43536234เด็กหญิงปานรวีเอมเอกก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
26ม.2/52036269เด็กหญิงธัญพิชชาดอกรักษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
27ม.2/52236271เด็กหญิงนัษฐานันท์มาศแสวงก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
28ม.2/52636275เด็กหญิงปานชนกจวนวันเพ็ญก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
29ม.2/52836277เด็กหญิงพรนภัสนุกูลกิจก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
30ม.2/52936278เด็กหญิงพรปวีณ์อนันตเสรีวิทยาก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
31ม.2/53336282เด็กหญิงพิมพิศาชาโนจุติก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
32ม.2/54036290เด็กหญิงศรัณฐพรแก้ววิจิตรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
33ม.2/54136291เด็กหญิงสลิลทิพย์สงวนโสตร์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
34ม.2/54836298เด็กหญิงไอริณ ไตรรัตน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
35ม.2/61536313เด็กหญิงกัญญธมลยอดสนิทก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
36ม.2/63936338เด็กหญิงพิชามญชุ์จิ้วบุญชูก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
37ม.2/71536362เด็กหญิงกัลยรัตน์รัชตะสมบูรณ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
38ม.2/112936561เด็กหญิงพรพิชชาสิทธิยุโณก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
39ม.3/11535354เด็กหญิงกรพินธุ์ปานหงษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
40ม.3/11735356เด็กหญิงจรรยาพรสุวรรณ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
41ม.3/11835357เด็กหญิงจีรนันท์ ย้อยนวลก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
42ม.3/12135360เด็กหญิงณัฐณิชาดวงมากก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
43ม.3/13235371เด็กหญิงปวีณาโสภาคะก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
44ม.3/2835397เด็กชายพชรดนัยชัยฤกษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
45ม.3/21235401เด็กชายเอกลักษณ์จิตบรรเจิดก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
46ม.3/21535404เด็กหญิงกัญญาณัฐเคลือบกำเหนิดก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
47ม.3/22835417เด็กหญิงปานทิพย์เภรีพลก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
48ม.3/23835428เด็กหญิงศรันย์พรจิตต์เอื้อเฟื้อก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
49ม.3/24035430เด็กหญิงศุภมาส ชาญณรงค์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
50ม.3/24135431เด็กหญิงสุกฤตาคงทองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
51ม.3/24235432เด็กหญิงสุดารัตน์ตะลังวิทย์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
52ม.3/4235490เด็กชายญาณภัทรกาญจนะก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
53ม.3/4335491เด็กชายณภัสกรพาหุรัตน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
54ม.3/4535493เด็กชายธีรพัชรรักษ์เกลี้ยงก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
55ม.3/4635494เด็กชายนรภัทรถาวระก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
56ม.3/41835506เด็กชายสุวิจักษณ์โมราศิลป์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
57ม.3/41935507เด็กชายเสฏฐนันท์ศรีพิลาปก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
58ม.4/1634578นางสาวดารารัตน์มุขวัฒน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
59ม.4/12935028นางสาวพิยดาห่อหุ้มก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
60ม.4/43335026เด็กหญิงพัชรพรคำนวนจิตรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
61ม.4/5134580นางสาวธิดาเกษมคำนวณจิตก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
62ม.4/5434668นางสาวกชกรวางกลอนก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
63ม.4/71134650นางสาวอ่อนนุชจันทร์ทองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
64ม.4/8334599นางสาวสุภัณณีบุญเรืองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
65ม.4/9334601นางสาวอนุสราสุทธิรักษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
66ม.4/94036864นางสาวศิริภา พรมเหล็กก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
67ม.4/10234586นางสาวพรนภัสภู่รังไหมก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
68ม.4/10434595นางสาววลัยรัตน์เปรมรุ่งก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
69ม.5/11434122นางสาวธนันญาเพชรรัตน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
70ม.5/21033979นางสาวภิญญาดาเจริญกุลพานิชก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
71ม.5/21534137นางสาวอนามิกาปลักปลาก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
72ม.5/21634164นางสาวจีรนันท์จันสังสาก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
73ม.5/22734265นางสาวนัฐวรรณจันทมาศก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
74ม.5/23234323นางสาวชาริณีเกษรสิทธิ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
75ม.5/41934117นางสาวจุฑามณีวสีวิวัฒน์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
76ม.5/51834116นางสาวกุลสตรีจันทร์เพ็ญก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
77ม.5/62536668นางสาวกนกวรรณศศิธรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
78ม.5/7133866นางสาวประไพรินทร์พงษ์ศิลป์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
79ม.5/7233883นางสาวอนันตยาสโมสรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
80ม.5/7833961นางสาวกมลชนกบำเพ็ญก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
81ม.5/7933967นางสาวณิชาพัชร์ศรีสมบูรณ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
82ม.5/71033977นางสาวพิมพ์ประภาอุบลพันธุ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
83ม.5/71934112นางสาวกุณสตรีไชยพรหมนิมิตก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
84ม.5/72934503นางสาวอชิรญาณ์นันทชัยพิทักษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
85ม.5/73034505นางสาวภัทราวดีเดือนจำรูญก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
86ม.5/74136697นางสาววิภาดาบุญที่สุดก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
87ม.5/82734181นางสาวสกาวกาญจน์กาญจนะก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
88ม.5/92834375นางสาวอรบงกชจอมบดินทร์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
89ม.6/1733300นางสาวญาณิศา วิเชียรก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
90ม.6/31533267นางสาวอินทิราจันท์ช่วยก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
91ม.6/31833354นางสาวพนิดาช่วยทองก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
92ม.6/33235310นางสาววัจฉลักษณ์ณ นครก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
93ม.6/33535947นางสาวณัฎฐาหมื่นมโนก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
94ม.6/71733302นางสาวณัฐริกาโอฐอัดก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
95ม.6/73835990นางสาวธารีรัตน์ปาภูเขียวก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
96ม.6/74135993นางสาวสุทธิกาเพ็ชรสัณก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
97ม.6/8933161นางสาวภาวิณีราชกิจก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
98ม.6/81633255นางสาวภัทรศยาทองทะวัยก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
99ม.6/82533358นางสาวมนัชญาปัญจะเภรีก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
100ม.6/82833362นางสาววรวลัญช์เหล่หวันก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:18:13 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ก_1913 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome