ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

วิชากิจกรรม ก31913   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร (รับจำนวน 500 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 403 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/74337219เด็กหญิงศศิธร บัวทองก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
2ม.4/1134554นายณัฐภัทรไชยเสนก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
3ม.4/1234565นายสุภสิทธิ์อิสระวัฒนาก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
4ม.4/11334805นายณัฐพลสมใจนึกก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
5ม.4/12435001นายธนภูมิศิริพันธ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
6ม.4/12535009นายศุภวัฒน์พงษ์พ้นภัยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
7ม.4/13035032นางสาวสริญญาหมายสุขก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
8ม.4/13235039นายคุณากรแป้นน้อยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
9ม.4/13335050เด็กหญิงกุลวธิดาศรีสุวรรณก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
10ม.4/13835334นายณัทฐพงค์ชยณัฐพงศ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
11ม.4/13936774นายเกียรติภูมิอินทวิมลก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
12ม.4/14136776นายวีรภัทรดีอ่อนก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
13ม.4/14436779นางสาวอาทิยามณีมาสก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
14ม.4/21434807นายธนภัทรสิทธิเชนทร์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
15ม.4/22434906นายนิติภูมิสิทธิรักษ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
16ม.4/22534915นายอดิรุจน์วัชรศิริก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
17ม.4/23335005นายภูพิรัฐศึกขะชาติก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
18ม.4/23636030นายภวิศศรีภักตราก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
19ม.4/23836781นางสาวดวงตะวันทองโสมาสก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
20ม.4/24436787นางสาวอรพรรณแสนบอโดก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
21ม.4/3134551นายกษิดิศวงศ์เมฆก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
22ม.4/3234571เด็กหญิงจันธิราเหมทานนท์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
23ม.4/3634657นายธนพลรอดนาโพธิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
24ม.4/3934765นายอภิสิทธิ์เพ็ชร์รัตน์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
25ม.4/31234806นายธนภัทรกิจผลิตก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
26ม.4/31734890นางสาวภัทรกันย์แสงกระจ่างก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
27ม.4/32735000นายณัฐภูมิมีทรัพย์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
28ม.4/32835003นายปรินทรแก้วมากก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
29ม.4/33336790นางสาวณัฏฐ์ธิดา อินทร์จันทร์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
30ม.4/33536793นายพีระพัฒน์แซ่ล้อก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
31ม.4/33836796นายวิริทธิ์พลจิวธนาธิปสกุลก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
32ม.4/34036798นายศุภวิชญ์ฤทธิเพชร์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
33ม.4/4134549นายก.ธนกรกาญจนภักดิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
34ม.4/4234552นายเชาวนนท์เชาวลิตก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
35ม.4/4334556นายธนกฤตดำทองก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
36ม.4/4434566นายอนันตเมศเสนปานก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
37ม.4/41734761นายวรายุทธศรีวิสุทธิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
38ม.4/42334834นางสาวปาณิศารัตนนุพงศ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
39ม.4/42534874นางสาวณัฐวดีปานสังข์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
40ม.4/42734885นางสาวปัณฑิตาคงทนก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
41ม.4/42934948นายจิรเมธภูมิแก้วก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
42ม.4/43034960นายวชิรวิทย์ใจห้าวก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
43ม.4/43836802เด็กหญิงกมลลักษณ์บรรจงช่วยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
44ม.4/44036804นายธนวัฒน์อินทพรก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
45ม.4/44336807นายสุรยุทธโส้สมันก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
46ม.4/5934705นายธนกรปิลไลย์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
47ม.4/51534802นายไกรวิทย์ชูวงค์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
48ม.4/51634812นายอภิรัฐเดชบุญญาภิชาติก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
49ม.4/51934903นายตะวันไทสัจจศรีก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
50ม.4/52534959นายรวิเดช พงษ์ศิลป์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
51ม.4/52835035นายกษิดิศนารถพจนานนท์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
52ม.4/52935109นายพันธภูมิเชษฐรรณสิทธิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
53ม.4/53335300นายดนุเดชเลือดวงหัดก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
54ม.4/53535998นายกิตติพันธ์ ประจันพลก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
55ม.4/53736809นายจักรพงศ์ มูสิกพันธ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
56ม.4/53936811นายชยณแก้วศรีก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
57ม.4/54136813นายดำรงฤทธิ์อินปินก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
58ม.4/54336815นายพชรพูลช่วยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
59ม.4/54436816นายสหฤทธิ์อินทรทิตย์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
60ม.4/6234553นายณรงค์วิทย์อัษดงษ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
61ม.4/6434608นายชิษณุพงศ์เพิ่มพูลก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
62ม.4/6534617นายวรกัณฑ์สรางก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
63ม.4/6634648นางสาวอนันญาทองภูก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
64ม.4/6734665นายสหรัฐจงเจริญก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
65ม.4/61234706นายธนวัฒน์ฉิมรักษ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
66ม.4/61334709นายปิยังกูรพุทธศรีก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
67ม.4/61434710นายพงศ์นครนครพัฒน์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
68ม.4/61534711นายพสธรเต็มไปก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
69ม.4/62134811นายสุขตรีพังงาก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
70ม.4/62434855นายนันทวุฒิสุขขำก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
71ม.4/62734909นายปัญญาพลไพรสณฑ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
72ม.4/63235140นายยศวรุสปานอุดมก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
73ม.4/63536029นายทีฆพัฒน์ดิษสระก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
74ม.4/63636818นางสาวกชนิภาสงนิตย์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
75ม.4/63836820นางสาวญานิกาโทอุดทาก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
76ม.4/64136823เด็กชายปกรณ์จิระโรก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
77ม.4/64436826นายวรวัฒน์เเซ่อุ้ยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
78ม.4/7134101นายภูผา วงศ์สวัสดิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
79ม.4/7234103นายวรเทพเติมศิริรัตน์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
80ม.4/7634607นายชณาธิปตั้งเส้งก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
81ม.4/7734612นายปรเมศวร์สุขขวัญก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
82ม.4/71234659นายนภสรคงจังหวัดก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
83ม.4/71334703นายฐิติวุฑฒิสาราพฤษก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
84ม.4/71734799นายกิตติพิชญ์ทองชลก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
85ม.4/71834800นายกีฬชัยคนธรักษ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
86ม.4/71934810นายศิรศักดิ์คล้ายช่วยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
87ม.4/72134849นายชัยวัฒน์มากสังค์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
88ม.4/72234853เด็กชายนริศ กิจมะโนก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
89ม.4/73135103นายณัฐชนนเพ็ชรมนต์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
90ม.4/73536828นายณภัทรนิรัชกิตติธรก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
91ม.4/73836831นางสาวบรรณฑรวรรณพัณรังสีก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
92ม.4/74236835นายภูมิรพีแสงประจงก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
93ม.4/8434602นายกษิดิศกิตติพันธุ์พัฒนาก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
94ม.4/8534609นายธนชาติต่วนมิหน้าก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
95ม.4/8634610เด็กชายนพปพีณ์ ปานะโปยก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
96ม.4/81734787นางสาววรรณลิษาการะสีก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
97ม.4/82634947นายจักรินจันทร์แสงก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
98ม.4/82734952นายณภัทรพูลสวัสดิ์ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
99ม.4/82834954นายธีรภัทรหุตางกูรก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
100ม.4/83836839นายชิษณุพงศ์ทองคำก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:18:47 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ก31913 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหาร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome