ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 3261 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
2ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
3ม.1/1336884เด็กชายณัฐวุฒิโปจุ้ยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
4ม.1/1436885เด็กชายณัฐวุฒิสมใจนึกว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
5ม.1/1536886เด็กชายทิวากรอมรวัชร์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
6ม.1/1636887เด็กชายธนวัฒน์พวงศรีพงศ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
7ม.1/1736888เด็กชายปฐมพรสังข์ขาวอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
8ม.1/1836889เด็กชายปภินวิทย์เบ็ญจธรรมรักษาค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์
9ม.1/1936890เด็กชายวัศพล เพชร์สวัสดิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
10ม.1/11036891เด็กชายศักดิ์ณรงค์อนงค์ค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์
11ม.1/11136892เด็กชายศักรินทร์เพชรชำลิก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
12ม.1/11236893เด็กชายศุภเศรษฐ์ทองคำชูอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
13ม.1/11336894เด็กชายสวัสดิวัฒน์ศรีสวัสดิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
14ม.1/11436895เด็กชายอภิชัยรัตจะรันทร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
15ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
16ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
17ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
18ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
19ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
20ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
21ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
22ม.1/12236903เด็กหญิงจันทร์สุดานาทะชัยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
23ม.1/12336904เด็กหญิงจิตราภาตั้งเกษมสุขท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
24ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
25ม.1/12536906เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
26ม.1/12636907เด็กหญิงญาดาแก่นทองจันทร์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
27ม.1/12736908เด็กหญิงณปภาสุวรรณฤทธิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
28ม.1/12836909เด็กหญิงณัฐนรีแก่นทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
29ม.1/12936910เด็กหญิงทัศนนันท์นาคถนอมก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
30ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
31ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
32ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
33ม.1/13336914เด็กหญิงปวริศาเจริญลาภง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
34ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
35ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
36ม.1/13636917เด็กหญิงปาณิสราเมืองแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
37ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
38ม.1/13836919เด็กหญิงพรรษชล พรหมมาศอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
39ม.1/13936920เด็กหญิงพีรกานต์บัวสุขอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
40ม.1/14036921เด็กหญิงมานิตาบุญชูพงศ์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
41ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
42ม.1/14236923เด็กหญิงรุุ้งนภัฏพรหมนุ้ยค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์
43ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
44ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
45ม.1/14536926เด็กหญิงวิชญาดาพรมชูอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
46ม.1/14636927เด็กหญิงวีร์สุดา พานิชอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
47ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
48ม.1/14836929เด็กหญิงสุภัชชาเเหล่พั่วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
49ม.1/14936930เด็กหญิงอัญชิษฐาสุขสงค์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
50ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
51ม.1/2136932เด็กชายกล้าณรงค์สุพันธ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
52ม.1/2236933เด็กชายณวัฒน์จุทองพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
53ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
54ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
55ม.1/2536936เด็กชายธนดลชีวะธรรมอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
56ม.1/2636937เด็กชายธนวัฒน์ปักเข็มว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
57ม.1/2736938เด็กชายธนากรตระบันพฤกษ์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
58ม.1/2836939เด็กชายธราเทพมุขโรจน์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
59ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
60ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
61ม.1/21136942เด็กชายภูริพัฒน์ภูชงค์ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนว
62ม.1/21236943เด็กชายภูวดลจันทร์ช่วยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
63ม.1/21336944เด็กชายภูวมินทร์ดิษฐปานอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
64ม.1/21436945เด็กชายสรวัทช์ธรรมรัตน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
65ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
66ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
67ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
68ม.1/21836949เด็กหญิงกนกพรมะกรวัฒนะอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
69ม.1/21936950เด็กหญิงกรรณิกาคงมนต์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
70ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
71ม.1/22136952เด็กหญิงกีรติกาแก้วเขียวอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
72ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
73ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
74ม.1/22436955เด็กหญิงชนกนันท์เพชรเชนทร์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
75ม.1/22536956เด็กหญิงชนม์ชนกทองรักษาท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
76ม.1/22636957เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนอุดมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
77ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
78ม.1/22836959เด็กหญิงณัฐนรีอัครสุตว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
79ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
80ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
81ม.1/23136962เด็กหญิงณัฐสินีพงสกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
82ม.1/23236963เด็กหญิงณิชนันท์มัชฌิมวงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
83ม.1/23336964เด็กหญิงณิชารีย์วงศ์ช่วยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
84ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
85ม.1/23536966เด็กหญิงธัญญาเรศแป้นเถาว์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
86ม.1/23636967เด็กหญิงธิดารัตน์พาหละง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
87ม.1/23736968เด็กหญิงปุนญีศาคล้ายช่วยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
88ม.1/23836969เด็กหญิงพลอยณภัทร์คงแก้วท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
89ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
90ม.1/24036971เด็กหญิงพันธ์วษาอนุศิลป์ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์
91ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
92ม.1/24236973เด็กหญิงพิศลยาพรมนินศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
93ม.1/24336974เด็กหญิงรชานันท์ปรึกษาอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
94ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
95ม.1/24536976เด็กหญิงวิชุดา วิภาภรณ์พรรณอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
96ม.1/24636977เด็กหญิงศุภิสราโสภากิจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
97ม.1/24736978เด็กหญิงสิริวัลยา พูนพนังท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
98ม.1/24836979เด็กหญิงอริสรามัทมิฬศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
99ม.1/24936980เด็กหญิงอังคณาเจริญชนม์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ
100ม.1/25037455เด็กหญิงธีริศราพฤศวานิชท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:36:36 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

ดาว์นโหลด: รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome