*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_id a_codea_actnamet_namea_maa_condia_room1-1
a01 ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ครู จุรีรัตน์ ประสมพงษ์40ม.1362373
a02 ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ครู วิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์40ม.13652317
a03 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู เสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์25ม.1513250
a04 ง20215การจัดสวนถาดครู พหล จุลนวล25ม.1911169
a05 ง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วยครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี20ม.1913182
a06 ง20233ถนอมอาหารครู สุภาณี หนูเสมียน25ม.1711214
a07 ง20235โครเชท์1ครู ศุภร เจษฎาพงศ์20ม.1พยาบาล614
a08 ง20263งานส่งเสริมการอ่านครู สุภางค์ ธรรมชาติ30ม.17211119
a09 ง21252แอนิเมชั่นครู ธเนศ หาญใจ30ม.1com4282
a10 ท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑ครู ประเทืองทิพย์ บัวจันทร์35ม.1361728
a11 พ20212ฟุตบอล1ครู วิทยา ชุมหล่อ30ม.1สนาม1300
a12 ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1ครู จรสวรรณ จันทร์เรือง25ม.1365250
a13 ศ20202ศิลปะไทย2ครู ธัญญ์จุฑา ผกากรอง25ม.1ทัศนศิลป์4223
a14 ศ20211เส้นและสีครู ขวัญชัย โฉมทอง25ม.1ทัศนศิลป์3196
a15 ศ20211เส้นและสีครู ชำนาญ นาคินทร์25ม.1ทัศนศิลป์5916
a16 ศ21203ขับร้องสากล1ครู แสนสุข สิงห์สุวรรณ25ม.1ดนตรี1169
a17 ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ครู ประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์25ม.1นาฏศิลป์21312
a18 ศ21215นาฏศิลป์-สากลครู กฤษณา วุฒิศักดิ์25ม.1นาฏศิลป์1214
a19 ส21103สิ่งแวดล้อม 1ครู พิมพา แก้วจำนงค์25ม.13471114
a20 อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู จรรยนาถ คำนวณ30ม.1332264
a21 อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู วรรณา คงแป้น25ม.1366196
a22 อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ เดชนุ่น25ม.1363250
a23 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู อรัญญา สังเส้ง25ม.25141213
a24 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครู กฤติยา หนูวุ่น25ม.2513232
a25 ง20208งานสำนักงานครู จิตตรัตน์ ไกรแก้ว25ม.2512223
a26 ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครู พหล จุลนวล35ม.2911350
a27 ง20234ช่างทำเครื่องหอมครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี25ม.29131312
a28 ง20237ดอกไม้แสนสวยครู ศุภร เจษฎาพงศ์25ม.2พยาบาล250
a29 ง20242อาหารว่างครู สุภาณี หนูเสมียน25ม.2711250
a30 ง20245งานใบตองครู ลัดดาพร พูลสวัสดิ์25ม.2912241
a31 ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1ครู วิภาพร แก้วกำเหนิด25ม.2com3250
a32 ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ครู ธเนศ หาญใจ30ม.2com4219
a33 ง20262งานห้องสมุดครู สุภางค์ ธรรมชาติ25ม.2721250
a34 ท22205การอ่านเบื้องต้นครู วรนุช ชีถนอม30ม.2422255
a35 พ20204กรีฑา1ครู สมคิด ชูโชติ30ม.2ช2246
a36 ศ22203ขับร้องสากล3ครู สังคีตทิพย์ สุทธิ25ม.2ดนตรี2520
a37 ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1ครู จรสวรรณ จันทร์เรือง30ม.23611614
a38 ศ20202ศิลปะไทย2ครู ชำนาญ นาคินทร์25ม.2ทัศนศิลป์5232
a39 ศ20212ศิลปะกับแฟชั่นครู ขวัญชัย โฉมทอง25ม.2ทัศนศิลป์3178
a40 ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3ครู ประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์25ม.2นาฏศิลป์21510
a41 อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู นุชนารถ เปียแดง25ม.2377250
a42 อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด25ม.2371205
a43 ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครู กชนิภา พานิชกุล45ม.3353441
a44 ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครู บุษบา มณีโชติ45ม.33322322
a45 ง20206งานประกันภัยครู อรัญญา สังเส้ง35ม.3513350
a46 ง20216การจัดสวนแก้วครู พหล จุลนวล40ม.3911400
a47 ง20238มาลัยสื่อรักครู ศุภร เจษฎาพงศ์35ม.3พยาบาล314
a48 ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี35ม.3913332
a49 ง20241อาหารอบครู สุภาณี หนูเสมียน35ม.3711323
a50 ง20248การปักด้วยมือครู ลัดดาพร พูลสวัสดิ์35ม.39121916
a51 ท23208นิทานพื้นบ้านครู สุดใจ วิเศษสิงห์40ม.3357400
a52 ว20207สารพิษในอาหารครู จรสวรรณ จันทร์เรือง35ม.3351350
a53 ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน45ม.3ทัศนศิลป์1450
a54 ศ23211นาฏศิลป์-การละครครู กฤษณา วุฒิศักดิ์35ม.3นาฏศิลป์1350
a55 ศ23215นาฏศิลป์สากล5ครู บวร ทองเพ็งจันทร์35ม.3นาฏศิลป์31520
a56 ง30204งานสำนักงานครู จิตตรัตน์ ไกรแก้ว30ม.45141218
a57 ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคารครู ปฏิเวธ แก้วนาม40ม.4812319
a58 ง30256มัลติมีเดีย ครู อรุณ ไชยวรรณ์35ม.4com3431
a59 ง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้นครู พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ 35ม.4com4926
a60 ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน40ม.4ทัศนศิลป์12614
a61 ศ30207จิตรกรรม1ครู ชำนาญ นาคินทร์40ม.4ทัศนศิลป์52020
a62 ศ30207จิตรกรรม1ครู บุญนำ สว่างภพ40ม.4ทัศนศิลป์2346
a63 ศ31205ปฏิบัติดนตรีสากล1ครู แสนสุข สิงห์สุวรรณ30ม.4ดนตรี1426
a64 ง32255แอนิเมชั่นครู ธเนศ หาญใจ40ม.5com42119
a65 ง30205งานบัญชีธุรกิจ 1ครู จิรนันท์ ทองขาวบัว40ม.55121228
a66 ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน50ม.5ทัศนศิลป์1500
a67 ศ30209วาดเส้น1ครู บุญนำ สว่างภพ50ม.5ทัศนศิลป์2500
a68 ศ30230ภาพพิมพ์1ครู ชำนาญ นาคินทร์50ม.5ทัศนศิลป์51634
a69 ง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ครู เบญจพร ย่านวารี30ม.4comsm525
a70 ต21201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.1428
a71 ต22201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.2446
a72 ต30201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.43416
a73 ต30203ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.51238
a74 ง20249อาหารพื้นบ้นนครฯครูกัลจนาภรณ์ สุภวิทยา25ม.2712916
a75 ง30201งานพิมพ์ดีดไทยครูจิตรัตน์ ไกรแก้ว30ม.55121416
a76 ง20205นานบัญชีกิจการบริการครู จิรนันท์ ทองขาวบัว30ม.32010
รวม1705755
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1707
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.ค. 2561 เวลา: 05:02:53 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome