สรุปผลการลงทะเบียน
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ครูผ้สอน จำนวน เงื่อนไข สถานที่เรียน จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_nกิจกรรม a_codea_actnamet_namea_maa_condia_id1
1กิจกรรม ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ครู จุรีรัตน์ ประสมพงษ์40ม.1a0137
2กิจกรรม ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ครู วิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์40ม.1a0223
3กิจกรรม ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู เสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์25ม.1a0325
4กิจกรรม ง20215การจัดสวนถาดครู พหล จุลนวล25ม.1a0416
5กิจกรรม ง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วยครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี20ม.1a0518
6กิจกรรม ง20233ถนอมอาหารครู สุภาณี หนูเสมียน25ม.1a0621
7กิจกรรม ง20235โครเชท์1ครู ศุภร เจษฎาพงศ์20ม.1a076
8กิจกรรม ง20263งานส่งเสริมการอ่านครู สุภางค์ ธรรมชาติ30ม.1a0811
9กิจกรรม ง21252แอนิเมชั่นครู ธเนศ หาญใจ30ม.1a0928
10กิจกรรม ท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑ครู ประเทืองทิพย์ บัวจันทร์35ม.1a107
11กิจกรรม พ20212ฟุตบอล1ครู วิทยา ชุมหล่อ30ม.1a1130
12กิจกรรม ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1ครู จรสวรรณ จันทร์เรือง25ม.1a1225
13กิจกรรม ศ20202ศิลปะไทย2ครู ธัญญ์จุฑา ผกากรอง25ม.1a132
14กิจกรรม ศ20211เส้นและสีครู ขวัญชัย โฉมทอง25ม.1a1419
15กิจกรรม ศ20211เส้นและสีครู ชำนาญ นาคินทร์25ม.1a159
16กิจกรรม ศ21203ขับร้องสากล1ครู แสนสุข สิงห์สุวรรณ25ม.1a1616
17กิจกรรม ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ครู ประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์25ม.1a1713
18กิจกรรม ศ21215นาฏศิลป์-สากลครู กฤษณา วุฒิศักดิ์25ม.1a1821
19กิจกรรม ส21103สิ่งแวดล้อม 1ครู พิมพา แก้วจำนงค์25ม.1a1911
20กิจกรรม อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู จรรยนาถ คำนวณ30ม.1a2026
21กิจกรรม อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู วรรณา คงแป้น25ม.1a2119
22กิจกรรม อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ เดชนุ่น25ม.1a2225
23กิจกรรม ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู อรัญญา สังเส้ง25ม.2a2312
24กิจกรรม ง20205งานบัญชีกิจการบริการครู กฤติยา หนูวุ่น25ม.2a2423
25กิจกรรม ง20208งานสำนักงานครู จิตตรัตน์ ไกรแก้ว25ม.2a252
26กิจกรรม ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครู พหล จุลนวล35ม.2a2635
27กิจกรรม ง20234ช่างทำเครื่องหอมครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี25ม.2a2713
28กิจกรรม ง20237ดอกไม้แสนสวยครู ศุภร เจษฎาพงศ์25ม.2a2825
29กิจกรรม ง20242อาหารว่างครู สุภาณี หนูเสมียน25ม.2a2925
30กิจกรรม ง20245งานใบตองครู ลัดดาพร พูลสวัสดิ์25ม.2a3024
31กิจกรรม ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1ครู วิภาพร แก้วกำเหนิด25ม.2a3125
32กิจกรรม ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ครู ธเนศ หาญใจ30ม.2a3221
33กิจกรรม ง20262งานห้องสมุดครู สุภางค์ ธรรมชาติ25ม.2a3325
34กิจกรรม ท22205การอ่านเบื้องต้นครู วรนุช ชีถนอม30ม.2a3425
35กิจกรรม พ20204กรีฑา1ครู สมคิด ชูโชติ30ม.2a3524
36กิจกรรม ศ22203ขับร้องสากล3ครู สังคีตทิพย์ สุทธิ25ม.2a365
37กิจกรรม ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1ครู จรสวรรณ จันทร์เรือง30ม.2a3716
38กิจกรรม ศ20202ศิลปะไทย2ครู ชำนาญ นาคินทร์25ม.2a3823
39กิจกรรม ศ20212ศิลปะกับแฟชั่นครู ขวัญชัย โฉมทอง25ม.2a3917
40กิจกรรม ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3ครู ประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์25ม.2a4015
41กิจกรรม อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู นุชนารถ เปียแดง25ม.2a4125
42กิจกรรม อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด25ม.2a4220
43กิจกรรม ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครู กชนิภา พานิชกุล45ม.3a4344
44กิจกรรม ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครู บุษบา มณีโชติ45ม.3a4423
45กิจกรรม ง20206งานประกันภัยครู อรัญญา สังเส้ง35ม.3a4535
46กิจกรรม ง20216การจัดสวนแก้วครู พหล จุลนวล40ม.3a4640
47กิจกรรม ง20238มาลัยสื่อรักครู ศุภร เจษฎาพงศ์35ม.3a4731
48กิจกรรม ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ครู ศิริลักษณ์ ไตรศรี35ม.3a4833
49กิจกรรม ง20241อาหารอบครู สุภาณี หนูเสมียน35ม.3a4932
50กิจกรรม ง20248การปักด้วยมือครู ลัดดาพร พูลสวัสดิ์35ม.3a5019
51กิจกรรม ท23208นิทานพื้นบ้านครู สุดใจ วิเศษสิงห์40ม.3a5140
52กิจกรรม ว20207สารพิษในอาหารครู จรสวรรณ จันทร์เรือง35ม.3a5235
53กิจกรรม ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน45ม.3a5345
54กิจกรรม ศ23211นาฏศิลป์-การละครครู กฤษณา วุฒิศักดิ์35ม.3a5435
55กิจกรรม ศ23215นาฏศิลป์สากล5ครู บวร ทองเพ็งจันทร์35ม.3a5515
56กิจกรรม ง30204งานสำนักงานครู จิตตรัตน์ ไกรแก้ว30ม.4a5612
57กิจกรรม ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคารครู ปฏิเวธ แก้วนาม40ม.4a5731
58กิจกรรม ง30256มัลติมีเดีย ครู อรุณ ไชยวรรณ์35ม.4a584
59กิจกรรม ง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้นครู พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ 35ม.4a599
60กิจกรรม ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน40ม.4a6026
61กิจกรรม ศ30207จิตรกรรม1ครู ชำนาญ นาคินทร์40ม.4a6120
62กิจกรรม ศ30207จิตรกรรม1ครู บุญนำ สว่างภพ40ม.4a6234
63กิจกรรม ศ31205ปฏิบัติดนตรีสากล1ครู แสนสุข สิงห์สุวรรณ30ม.4a634
64กิจกรรม ง32255แอนิเมชั่นครู ธเนศ หาญใจ40ม.5a6421
65กิจกรรม ง30205งานบัญชีธุรกิจ 1ครู จิรนันท์ ทองขาวบัว40ม.5a6512
66กิจกรรม ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4ครู ธีระนันท์ เรืองอ่อน50ม.5a6650
67กิจกรรม ศ30209วาดเส้น1ครู บุญนำ สว่างภพ50ม.5a6750
68กิจกรรม ศ30230ภาพพิมพ์1ครู ชำนาญ นาคินทร์50ม.5a6816
69กิจกรรม ง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ครู เบญจพร ย่านวารี30ม.4a695
70กิจกรรม ต21201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.1a7042
71กิจกรรม ต22201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.2a7144
72กิจกรรม ต30201ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.4a7234
73กิจกรรม ต30203ภาษาเกาหลีครูปรียาพร วิชัยดิษฐ์50ม.5a7312
74กิจกรรม ง20249อาหารพื้นบ้นนครฯครูกัลจนาภรณ์ สุภวิทยา25ม.2a749
75กิจกรรม ง30201งานพิมพ์ดีดไทยครูจิตรัตน์ ไกรแก้ว30ม.5a7514
76กิจกรรม ง20205นานบัญชีกิจการบริการครู จิรนันท์ ทองขาวบัว30ม.3a7620
รวม1705755
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1707
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา: 10:40:54 น.