ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค21201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 23 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11136892เด็กชายศักรินทร์เพชรชำลิค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
2ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
3ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
4ม.1/31636996เด็กชายอธิวงศ์ทศภพค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
5ม.1/42137050เด็กหญิงกุลฑิฌา วรรณวิมลกุลค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
6ม.1/52037098เด็กหญิงกุลปรียาหงษ์เกิดค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
7ม.1/52137099เด็กหญิงจรรยพร เชื้อนิล ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
8ม.1/53137109เด็กหญิงพวงแก้วชัยศรีค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
9ม.1/53437112เด็กหญิงภัทธิชาจงไกรจักรค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
10ม.1/54337121เด็กหญิงสุธินันท์จินุพงศ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
11ม.1/62137148เด็กหญิงจุฑามาศสงพัฒน์แก้วค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
12ม.1/63137158เด็กหญิงบุญจิราพวงจันทร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
13ม.1/63237159เด็กหญิงปนันดา มะเอียดค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
14ม.1/71737193เด็กหญิงกมลพรรณพุทธขาวค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
15ม.1/72237198เด็กหญิงชนิกานต์ลิกขะไชยค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
16ม.1/74337219เด็กหญิงศศิธร บัวทองค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
17ม.1/8237226เด็กชายกรวิชญ์บุญเกิดค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
18ม.1/81337237เด็กชายศิวะราชอาจารีพิพัฒน์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
19ม.1/81437238เด็กชายศุภณัฐอ่อนเเก้วค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
20ม.1/81737241เด็กชายอภิวิชญ์ อนุกูลค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
21ม.1/81837242เด็กชายอรรถพลกรรมโชติค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
22ม.1/84237266เด็กหญิงวณิดาสมวงค์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
23ม.1/94037314เด็กหญิงพรนภาสุกระมณีค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:28:30 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome