ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20263   งานส่งเสริมการอ่าน (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 11 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกง20263งานส่งเสริมการอ่าน
2ม.1/14536926เด็กหญิงวิชญาดาพรมชูง20263งานส่งเสริมการอ่าน
3ม.1/5837086เด็กชายภูดิศจันทร์คงง20263งานส่งเสริมการอ่าน
4ม.1/51337091เด็กชายศุภณัฐดิษฐกิจง20263งานส่งเสริมการอ่าน
5ม.1/54037118เด็กหญิงศรัณย์พรป่าไม้ง20263งานส่งเสริมการอ่าน
6ม.1/54437122เด็กหญิงสุวิดาเทียนิระมลง20263งานส่งเสริมการอ่าน
7ม.1/54737125เด็กหญิงอรัญญาศรีทองสุขง20263งานส่งเสริมการอ่าน
8ม.1/62537152เด็กหญิงชุติมาผลาวรรณ์ง20263งานส่งเสริมการอ่าน
9ม.1/62937156เด็กหญิงธนัชชา เเทนดวงง20263งานส่งเสริมการอ่าน
10ม.1/63837165เด็กหญิงรักษิตา สังสัพพันธุ์ง20263งานส่งเสริมการอ่าน
11ม.1/64737174เด็กหญิงอภิรดีจันทรมณีง20263งานส่งเสริมการอ่าน
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:32:59 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20263 งานส่งเสริมการอ่าน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome