ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ท21201   เสริมทักษะภาษาไทย ๑ (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 7 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/41437043เด็กชายวาริชนันท์ธนูศิลป์ท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
2ม.1/42437053เด็กหญิงณฐมนกุกุรัตน์ท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
3ม.1/42537054เด็กหญิงณัฏฐมนเสนทองแก้วท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
4ม.1/43537064เด็กหญิงปิยาพัชรขุนพิท้กษ์ท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
5ม.1/44637075เด็กหญิงสโรชายอดล้ำท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
6ม.1/71537191เด็กชายสิทธินนท์โรจนเมธากุลท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
7ม.1/82737251เด็กหญิงจันทร์เพ็ญคำเเป้นท21201เสริมทักษะภาษาไทย ๑
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:31:01 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย ๑.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome