ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ21211   นาฏศิลป์-การละคร1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 13 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/41937048เด็กหญิงกัญญ์วรา จารีย์ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
2ม.1/43237061เด็กหญิงธิติมา ศรีรักษาศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
3ม.1/43837067เด็กหญิงพิมพ์ชนกชูแก้วร่วงศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
4ม.1/44137070เด็กหญิงแพรวพิชญาบุญเกิดศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
5ม.1/44337072เด็กหญิงภัทรนิศาหนูทองศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
6ม.1/44537074เด็กหญิงวิชญาดาทิพย์กองลาศศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
7ม.1/61837145เด็กหญิงกนกวรรณแก้วอย่างดีศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
8ม.1/62737154เด็กหญิงณัฐภัทรเพชรชูศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
9ม.1/63337160เด็กหญิงปุณณิศาชินวงศ์ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
10ม.1/73237208เด็กหญิงนิชาภัทรรักษาแก้วศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
11ม.1/73537211เด็กหญิงรสิตาโชติศักดิ์ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
12ม.1/82437248เด็กหญิงเกษสราคณะพืชศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
13ม.1/84337267เด็กหญิงวรางคณาเจริญวัฒนาศ21211นาฏศิลป์-การละคร1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:42:31 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ21211 นาฏศิลป์-การละคร1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome