ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 12 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/12836077เด็กหญิงเปรมกมลจงจิตรง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.2/4636205เด็กชายพิชญ์พงศ์ชัยประพันธ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.2/41336212เด็กชายสิรวิชญ์โสนารถง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.2/41636215เด็กหญิงกัลยรัตน์สงวนถ้อยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.2/42036219เด็กหญิงชวัลลักษณ์ใจห้าวง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.2/42636225เด็กหญิงธีรนาฎสิงหบุญพงค์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.2/42836227เด็กหญิงนฤมลไหมแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.2/43136230เด็กหญิงบริตตาอุสาห์ดีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.2/43236231เด็กหญิงปรีญาภรณ์บุญโสภาศง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.2/43536234เด็กหญิงปานรวีเอมเอกง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.2/44036240เด็กหญิงวรารัตน์เนืองนิตย์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.2/44136241เด็กหญิงวริศราเล่าหประเสริฐง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:30:23 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome