ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20218   การเลี้ยงปลาสวยงาม (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 35 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/12336072เด็กหญิงประภาภรณ์ชูดวงง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
2ม.2/2736106เด็กชายธนพลถนอมพันธ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
3ม.2/24436143เด็กหญิงศศิศักดิ์อินทร์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
4ม.2/3936157เด็กชายต้นตระกานต์ธานีรัตน์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
5ม.2/31036158เด็กชายติณชภพเสมอภพง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
6ม.2/31636164เด็กชายปัทฐวินน์ย้อยนวลง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
7ม.2/31836166เด็กชายวชิรวิทย์บริบูรณ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
8ม.2/32036168เด็กชายศุภวิชญ์พลเดชง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
9ม.2/32236170เด็กชายอรรถพลถนอมพันธุ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
10ม.2/33836187เด็กหญิงบุญญาริกาสุดคิดง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
11ม.2/42236221เด็กหญิงณัฏฐนันท์ลุ้งกี่ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
12ม.2/44736247เด็กหญิงอชิตาชัยโมง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
13ม.2/5336252เด็กชายจิระวัฒน์ปานวัฒน์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
14ม.2/5836257เด็กชายภูมิระพีเชื้อสวัสดิ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
15ม.2/54836751เด็กชายศักย์ศรัณญ์ฉันสำราญง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
16ม.2/6136299เด็กชายกวินพิชัยฤกษ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
17ม.2/7136348เด็กชายกชกรไชยชนะง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
18ม.2/7236349เด็กชายกฤษณ์กมลห้วยเจริญง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
19ม.2/7536352เด็กชายชยานันต์ชูทิพย์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
20ม.2/7636353เด็กชายทัศน์พล รักษ์ทิพย์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
21ม.2/7736354เด็กชายธนกรมีชัยง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
22ม.2/71036357เด็กชายพงศ์ปพนสวัสดิภาพง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
23ม.2/71236359เด็กชายลิขิตชัยติสุขง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
24ม.2/71336360เด็กชายศุภณัฐวิญญาศัพท์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
25ม.2/71636363เด็กหญิงจริยาพรหมเดชะง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
26ม.2/74636393เด็กหญิงสาธิตาสิงโหพลง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
27ม.2/75136764เด็กชายสรวีย์ดวงทิพย์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
28ม.2/8936406เด็กชายพงศกรศรีเพชรง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
29ม.2/81036407เด็กชายพีรพลจิตรสมรง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
30ม.2/82236419เด็กหญิงจิรพรรณบัวจันทร์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
31ม.2/83936436เด็กหญิงพลอยชมพูชูเอียดง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
32ม.2/84636443เด็กหญิงศิรภัสสรศิริศักดิ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
33ม.2/9236449เด็กชายกฤษณะบุญจิตรง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
34ม.2/9636453เด็กชายธีทัตแสงโชติง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
35ม.2/9736454เด็กชายพงศธรบํารุงรักษ์ง20218การเลี้ยงปลาสวยงาม
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:42:19 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20218 การเลี้ยงปลาสวยงาม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome