ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20254   โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/3236150เด็กชายกรณ์รอดสุนทรง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
2ม.2/3436152เด็กชายฆนรุจถาวระง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
3ม.2/3836156เด็กชายดิศพงษ์อักษรเงินง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
4ม.2/31236160เด็กชายนนทกรวาสนะง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
5ม.2/31936167เด็กชายศุภกรไกรนราง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
6ม.2/32136169เด็กชายโสภณวิชญ์สุขแสงง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
7ม.2/5136250เด็กชายจตุพรปักเข็มง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
8ม.2/5536254เด็กชายชิษณุุพงศ์เล็กประเสริฐง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
9ม.2/5636255เด็กชายณัฏฐ์สิชณ์เดชไชยศรีง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
10ม.2/6836306เด็กชายนิติธรพาสกลง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
11ม.2/61036308เด็กชายวรเมธซื่อสัตย์ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
12ม.2/7436351เด็กชายจีรุตม์ตระกูลเมฆีง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
13ม.2/7836355เด็กชายธวัชชัยมัจฉาเชี่ยวง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
14ม.2/7936356เด็กชายพงค์ประวิชญ์โปณะทองง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
15ม.2/8536402เด็กชายฐาปกรณ์เกียรติก้องเเก้วง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
16ม.2/9336450เด็กชายชยณัฐมุสิกโรจน์ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
17ม.2/9836455เด็กชายพัชรพงส์ภูมิมาตรง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
18ม.2/91036457เด็กชายภูธนนวลมีง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
19ม.2/91936466เด็กหญิงณัฐกมลจิตต์เจนการง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
20ม.2/92036467เด็กหญิงณัฐณิชานาคแป้นง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
21ม.2/92436472เด็กหญิงธนภรณ์ช่วยรอดง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
22ม.2/93136479เด็กหญิงบุษราคัมรอดรักษ์ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
23ม.2/93836486เด็กหญิงวรดาหนูทับง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
24ม.2/93936487เด็กหญิงวรัมพรบัวขาวง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
25ม.2/94036488เด็กหญิงวสุภรณ์วิศาลทรงง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:30:41 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20254 โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome