ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ท22205   การอ่านเบื้องต้น (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1236051เด็กชายกษิรวัตรรัตนมณีท22205การอ่านเบื้องต้น
2ม.2/1336052เด็กชายเฉลิมชัยใจเหมาะท22205การอ่านเบื้องต้น
3ม.2/1436053เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทัฬหกิจท22205การอ่านเบื้องต้น
4ม.2/1536054เด็กชายณัฐวุฒิภิรมยาภรณ์ท22205การอ่านเบื้องต้น
5ม.2/1636055เด็กชายถิรวิทย์ถือทองท22205การอ่านเบื้องต้น
6ม.2/1936058เด็กชายภูบดีสร้อยสนท22205การอ่านเบื้องต้น
7ม.2/11236061เด็กชายศักรินทร์แดงสอาดท22205การอ่านเบื้องต้น
8ม.2/11836067เด็กหญิงณิชกานต์ว่องเจริญพันธ์ท22205การอ่านเบื้องต้น
9ม.2/11936068เด็กหญิงณิชาพัชร์ ควรกิจท22205การอ่านเบื้องต้น
10ม.2/13536084เด็กหญิงมณีพรรณพุทธรักษ์ท22205การอ่านเบื้องต้น
11ม.2/13636085เด็กหญิงเมษาดิษฐโรจน์ท22205การอ่านเบื้องต้น
12ม.2/14736096เด็กหญิงสุนันท์ทาคงดีท22205การอ่านเบื้องต้น
13ม.2/32336171เด็กหญิงกวิสราสงนิตย์ท22205การอ่านเบื้องต้น
14ม.2/32436172เด็กหญิงกษมาภรณ์เกื้อแก้วท22205การอ่านเบื้องต้น
15ม.2/32636174เด็กหญิงจิราพัชรดำพริกท22205การอ่านเบื้องต้น
16ม.2/34336192เด็กหญิงรุจิราอร่ามเรืองท22205การอ่านเบื้องต้น
17ม.2/34636195เด็กหญิงสุภาวิตาสุภาพโรจน์ท22205การอ่านเบื้องต้น
18ม.2/34736196เด็กหญิงสุภาวิตาเสมอภพท22205การอ่านเบื้องต้น
19ม.2/4836207เด็กชายภูมิรพีตรีพงศ์ท22205การอ่านเบื้องต้น
20ม.2/5236251เด็กชายจตุรวิทย์เรืองศรีท22205การอ่านเบื้องต้น
21ม.2/51436263เด็กหญิงชนากานต์แรกรุ่นท22205การอ่านเบื้องต้น
22ม.2/54336293เด็กหญิงสุชานันท์เกตุสัตบรรณท22205การอ่านเบื้องต้น
23ม.2/73936386เด็กหญิงพิมพ์วิมลชะละจิตต์ท22205การอ่านเบื้องต้น
24ม.2/74536392เด็กหญิงศุภพิชญ์เกื้อสกุลท22205การอ่านเบื้องต้น
25ม.2/83136428เด็กหญิงนัฐธิดาสุขสร้อยท22205การอ่านเบื้องต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:31:41 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ท22205 การอ่านเบื้องต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome