ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ว20203   เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 16 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/23936138เด็กหญิงวรางคณานวลมีว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
2ม.2/41836217เด็กหญิงชญานิศวรดีว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
3ม.2/42536224เด็กหญิงณิชาภัทรเจือเพ็ชรว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
4ม.2/43436233เด็กหญิงปรียาภรณ์โมราศิลป์ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
5ม.2/44636246เด็กหญิงหทัยภัทรพันธรักษ์ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
6ม.2/44836248เด็กหญิงอนุธิดาศักดิ์สงว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
7ม.2/44936249เด็กหญิงอภัสราคงสุวรรณ์ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
8ม.2/53436283เด็กหญิงมณิสราจันทร์ภักดีว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
9ม.2/53736287เด็กหญิงวรรณวิษาโปดำว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
10ม.2/53936289เด็กหญิงวรรส์วิสาข์แก้วฉิมพลีว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
11ม.2/73136378เด็กหญิงนุชจิราอุ้ยสั้ว ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
12ม.2/92236470เด็กหญิงทรรศมลทองขาวว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
13ม.2/92336471เด็กหญิงธนพร เพชรรัตน์ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
14ม.2/93036478เด็กหญิงบุรัสกรมะโนจุติว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
15ม.2/93436482เด็กหญิงพัชนิดาฐานะกาญจน์ว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
16ม.2/93736485เด็กหญิงพิมพิศาหนูสอนว20203เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:41:05 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ว20203 เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome