ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค23201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 (รับจำนวน 45 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 23 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/1835347เด็กชายพีรวิชญ์เทียนิระมลค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
2ม.3/12235361เด็กหญิงณัฐธิดาจันทรอาภาค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
3ม.3/14135380เด็กหญิงสิริกรอมรลักษณ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
4ม.3/14935388เด็กหญิงอาริญาพรหมทองค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
5ม.3/15036753เด็กหญิงรัมภาพรรณพงศ์สุภากุลค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
6ม.3/15136754เด็กหญิงวัญญลักษณ์ณ นครค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
7ม.3/23235421เด็กหญิงฟ้าใสกิจวิเศษค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
8ม.3/24635436เด็กหญิงอานาตูลียาดารากัยค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
9ม.3/32235461เด็กหญิงขวัญศิริเพ็งประพันธ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
10ม.3/33535474เด็กหญิงปฐมวรรณหนูเพชรค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
11ม.3/34835487เด็กหญิงอันนาลิขิตกาญจน์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
12ม.3/42535513เด็กหญิงกัณฐมณีพรหมมาค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
13ม.3/43335521เด็กหญิงธนภรณ์สุทธิรักษ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
14ม.3/43435522เด็กหญิงธัญชนก ปานสุขค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
15ม.3/51035548เด็กชายธนภัทร์เพ็ชร์ดวงจันทร์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
16ม.3/51835557เด็กหญิงกมลวรรณศรีสมโภชน์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
17ม.3/53035569เด็กหญิงต้นน้ำกิจวิเศษค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
18ม.3/53335572เด็กหญิงธิติกาญจน์ศรีพิทักษ์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
19ม.3/53535574เด็กหญิงบุษกรถาวรเศษค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
20ม.3/54435583เด็กหญิงศรัญญาเพ็ชรรัตน์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
21ม.3/54735586เด็กหญิงสุตาภัทรขุนอินทร์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
22ม.3/61335602เด็กชายเอกพนธ์นาคมณีรัตน์ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
23ม.3/8135689เด็กชายกิตติพงศ์อรุณจิตรค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:40:17 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome