ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ท23208   นิทานพื้นบ้าน (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 40 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/21135400เด็กชายสุวิจักขณ์คงเสนท23208นิทานพื้นบ้าน
2ม.3/32835467เด็กหญิงชุติกาญจน์ไทยราชท23208นิทานพื้นบ้าน
3ม.3/33035469เด็กหญิงณัฐธนาภาผิวเหมาะท23208นิทานพื้นบ้าน
4ม.3/33635475เด็กหญิงปริฉัตรเทพเสนาท23208นิทานพื้นบ้าน
5ม.3/33735476เด็กหญิงปาลิตาเพชราท23208นิทานพื้นบ้าน
6ม.3/4235490เด็กชายญาณภัทรกาญจนะท23208นิทานพื้นบ้าน
7ม.3/4535493เด็กชายธีรพัชรรักษ์เกลี้ยงท23208นิทานพื้นบ้าน
8ม.3/4635494เด็กชายนรภัทรถาวระท23208นิทานพื้นบ้าน
9ม.3/4735495เด็กชายปณวัฒน์หนูเพชรท23208นิทานพื้นบ้าน
10ม.3/41235500เด็กชายภาสกรวัฒนพรหมท23208นิทานพื้นบ้าน
11ม.3/41835506เด็กชายสุวิจักษณ์โมราศิลป์ท23208นิทานพื้นบ้าน
12ม.3/41935507เด็กชายเสฏฐนันท์ศรีพิลาปท23208นิทานพื้นบ้าน
13ม.3/44535533เด็กหญิงวริยาสง่าสมพลท23208นิทานพื้นบ้าน
14ม.3/5335541เด็กชายชะนะวัฒน์เอี่ยมอ่ำท23208นิทานพื้นบ้าน
15ม.3/5435542เด็กชายชาญชัยจรัสถิรพันธ์ท23208นิทานพื้นบ้าน
16ม.3/5635544เด็กชายฐาปกรณ์แก้วประชุมท23208นิทานพื้นบ้าน
17ม.3/5835546เด็กชายณัฐวุฒิทองหยู่ท23208นิทานพื้นบ้าน
18ม.3/51135549เด็กชายธนวิชญ์ทิพย์กองลาศท23208นิทานพื้นบ้าน
19ม.3/51635555เด็กชายศักดาใจห้าวท23208นิทานพื้นบ้าน
20ม.3/53735576เด็กหญิงพิชชานุชมองมาไพรีท23208นิทานพื้นบ้าน
21ม.3/53835577เด็กหญิงภัทรสุดารัตนะรัตท23208นิทานพื้นบ้าน
22ม.3/61735606เด็กหญิงกีรติโอรัญรักษ์ท23208นิทานพื้นบ้าน
23ม.3/62035609เด็กหญิงจุฑามาศจำศีลท23208นิทานพื้นบ้าน
24ม.3/63135620เด็กหญิงนิยดา ปานทนท23208นิทานพื้นบ้าน
25ม.3/63235621เด็กหญิงเนตรชนกโพธิ์ทองท23208นิทานพื้นบ้าน
26ม.3/63435623เด็กหญิงเบญจวรรณ พาหนะท23208นิทานพื้นบ้าน
27ม.3/64035630เด็กหญิงเมทาวดีซ้วนอั้นท23208นิทานพื้นบ้าน
28ม.3/72235661เด็กหญิงณญาดาทองสีแก้วท23208นิทานพื้นบ้าน
29ม.3/72635665เด็กหญิงธนัชพรคงช่วยท23208นิทานพื้นบ้าน
30ม.3/72735666เด็กหญิงธมลวรรณหนูทิมท23208นิทานพื้นบ้าน
31ม.3/74435685เด็กหญิงศุภลักษณ์เจียวก๊กท23208นิทานพื้นบ้าน
32ม.3/74535686เด็กหญิงสุพิยดาพูลพนังท23208นิทานพื้นบ้าน
33ม.3/74635687เด็กหญิงอทิตยาโพธิ์ทิพย์ท23208นิทานพื้นบ้าน
34ม.3/9135738เด็กชายกรกมลศรีอ่อนท23208นิทานพื้นบ้าน
35ม.3/9535743เด็กชายณัฐศักดิ์ ชูศรีท23208นิทานพื้นบ้าน
36ม.3/9635744เด็กชายธีรทัศน์กลับดีท23208นิทานพื้นบ้าน
37ม.3/9935747เด็กชายพันธวิศสังขาลท23208นิทานพื้นบ้าน
38ม.3/91135749เด็กชายศิวะพงษ์ศรีปากแพรกท23208นิทานพื้นบ้าน
39ม.3/91335751เด็กชายอติราชชั้นแก้วท23208นิทานพื้นบ้าน
40ม.3/93435772เด็กหญิงฟาฎิมะฮ์นิลเชื้อวงศ์ท23208นิทานพื้นบ้าน
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มิ.ย. 2561 เวลา:3:33:06 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ท23208 นิทานพื้นบ้าน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome