ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ23211   นาฏศิลป์-การละคร (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 35 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/1735346เด็กชายพงศกรเติมทองศ23211นาฏศิลป์-การละคร
2ม.3/2635395เด็กชายปรเมศวร์แพรกบรรเทิงศ23211นาฏศิลป์-การละคร
3ม.3/2735396เด็กชายปิติกรทวีสิทธิ์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
4ม.3/32935468เด็กหญิงณริสสาดำเนินผลศ23211นาฏศิลป์-การละคร
5ม.3/34335482เด็กหญิงภัทรานิษฐ์กิ่งรัตน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
6ม.3/4335491เด็กชายณภัสกรพาหุรัตน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
7ม.3/41135499เด็กชายภัทรภูมิชูรักษาศ23211นาฏศิลป์-การละคร
8ม.3/41535503เด็กชายสรรเพชญสุภาวงศ์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
9ม.3/41735505เด็กชายสันติรัตน์แซ่ฮู้ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
10ม.3/42035508เด็กชายอรรฐพลช่วยรอดศ23211นาฏศิลป์-การละคร
11ม.3/43135519เด็กหญิงดลมินทร์หยู่ทิพย์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
12ม.3/43735525เด็กหญิงเบญญาภาราชบำเพิงผลศ23211นาฏศิลป์-การละคร
13ม.3/44235530เด็กหญิงมัณฑนานาคฤทธิ์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
14ม.3/44435532เด็กหญิงโยษิตาขาวหนูนาศ23211นาฏศิลป์-การละคร
15ม.3/51235551เด็กชายนวดิษย์ทองนอกศ23211นาฏศิลป์-การละคร
16ม.3/51735556เด็กชายสุรสิทธิ์ไชยจุติศ23211นาฏศิลป์-การละคร
17ม.3/54135580เด็กหญิงวิชชุดาเดชสุรางค์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
18ม.3/6135589เด็กชายกิตติภพเชิญทองศ23211นาฏศิลป์-การละคร
19ม.3/6235590เด็กชายชนสรณ์สุรพจน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
20ม.3/6335591เด็กชายชัชชานนท์จันทร์สงแก้วศ23211นาฏศิลป์-การละคร
21ม.3/6435592เด็กชายติณณภพกันตังกุลศ23211นาฏศิลป์-การละคร
22ม.3/6635594เด็กชายเปรมสุชลยอดแก้วศ23211นาฏศิลป์-การละคร
23ม.3/6835596เด็กชายวสิษฐ์พลเรืองเกิดศ23211นาฏศิลป์-การละคร
24ม.3/6935597เด็กชายวิชชากรปณารัตน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
25ม.3/61035598เด็กชายสิงหนาทมหากาฬศ23211นาฏศิลป์-การละคร
26ม.3/61135599เด็กชายสิปปกรอักษรแป้นศ23211นาฏศิลป์-การละคร
27ม.3/61235601เด็กชายอนุภิชญ์เขียวบมศ23211นาฏศิลป์-การละคร
28ม.3/63535624เด็กหญิงปาลิดาเลิศสุทธิชวาลศ23211นาฏศิลป์-การละคร
29ม.3/63835627เด็กหญิงพิลาสิณีกาฬสุวรรณศ23211นาฏศิลป์-การละคร
30ม.3/64635637เด็กหญิงอสมาภรณ์ขวัญมาศศ23211นาฏศิลป์-การละคร
31ม.3/71735656เด็กหญิงเกศศิณีย์เพียงพิมพ์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
32ม.3/81535703เด็กชายอภิรักษ์เดชารัตน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
33ม.3/9335741เด็กชายณัฐนนเวชพัฒน์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
34ม.3/92535763เด็กหญิงณัฐวดีพรหมสอนศ23211นาฏศิลป์-การละคร
35ม.3/94735785เด็กหญิงอาคิราคงทิพย์ศ23211นาฏศิลป์-การละคร
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:37:00 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ23211 นาฏศิลป์-การละคร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome