ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30256   มัลติมีเดีย (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 4 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/7734612นายปรเมศวร์สุขขวัญง30256มัลติมีเดีย
2ม.4/71034643นางสาวศศิกาญจน์ศิริเอกง30256มัลติมีเดีย
3ม.4/83235029นางสาวยวิษฐาแพรกบรรเทิงง30256มัลติมีเดีย
4ม.4/83836839นายชิษณุพงศ์ทองคำง30256มัลติมีเดีย
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:41:16 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30256 มัลติมีเดีย .xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome