ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30204   ช่างเขียนผ้าบาติก2 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 26 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5834702นายชานนท์นิจจำรูญศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
2ม.4/6934676นางสาวธัญสมรศิริรัตน์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
3ม.4/62334846นางสาวอรอุมาชุมอักษรศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
4ม.4/62534866นางสาวเกสราภรณ์รัตนบุรีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
5ม.4/62634887นางสาวพชรพรชูเกาะทวดศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
6ม.4/62834937นางสาวสุดารัตน์สุคนธากรณ์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
7ม.4/63135137นางสาวภัททิยา หนูทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
8ม.4/63235140นายยศวรุสปานอุดมศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
9ม.4/71734799นายกิตติพิชญ์ทองชลศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
10ม.4/72734921นางสาวนุชนาฎดวงประทุมศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
11ม.4/73436048นางสาวพรรณษาสุขเมตตาศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
12ม.4/8234590นางสาวเพ็ญนภาดวงเอกศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
13ม.4/8634610เด็กชายนพปพีณ์ ปานะโปยศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
14ม.4/81534768นางสาวกุลจิราคำหมีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
15ม.4/81634784นางสาวมัณฑนาปัญญาวัชระศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
16ม.4/81734787นางสาววรรณลิษาการะสีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
17ม.4/81834793นางสาวเสาวลักษณ์ทองห่อศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
18ม.4/81934794นางสาวอัจฉราพร รักทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
19ม.4/82134831นางสาวนิตาสงประเสริฐศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
20ม.4/82234835นางสาวปุณยวีร์สุขาวณิชศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
21ม.4/82434839นางสาวมนันยาปรีชาศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
22ม.4/83034988นางสาววรรณิดาเรือนทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
23ม.4/83135020นางสาวตรีรัตน์ จุติประภาคศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
24ม.4/83435124เด็กหญิงภัณฑิราป่ากว้างศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
25ม.4/83535146นางสาวสร้อยสุดาจันทร์เต็มดวงศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
26ม.4/83936840นางสาวนตราพร วชิรวิพัฒน์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:28:11 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30204 ช่างเขียนผ้าบาติก2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome