ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30209   วาดเส้น1 (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 50 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5333858เด็กหญิงจุฑาพรพงษ์สุวรรณศ30209วาดเส้น1
2ม.5/5633887เด็กหญิงอาทิตยาวิวัฒน์ทรงชัยศ30209วาดเส้น1
3ม.5/5833964เด็กหญิงเกวลินหลำนุ้ยศ30209วาดเส้น1
4ม.5/5933975เด็กหญิงพลชาปลักปลาศ30209วาดเส้น1
5ม.5/51033985เด็กหญิงสุพัตราสัญจิตร์ศ30209วาดเส้น1
6ม.5/51133986เด็กหญิงสุพิชญาสร้างอำไพศ30209วาดเส้น1
7ม.5/51233996เด็กชายทัตพงค์เชาวลิตศ30209วาดเส้น1
8ม.5/51334012เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ลักษณะปิยะศ30209วาดเส้น1
9ม.5/51434028เด็กหญิงรสิตาทองเชิดศ30209วาดเส้น1
10ม.5/51534034เด็กหญิงสุชฎาสุขะวัลลิศ30209วาดเส้น1
11ม.5/51634038เด็กหญิงอิสริยามวลคำลาศ30209วาดเส้น1
12ม.5/51734040เด็กชายกันตพิชญ์คงมณีศ30209วาดเส้น1
13ม.5/51934131เด็กหญิงมานิดาแซ่เฮาศ30209วาดเส้น1
14ม.5/52034140เด็กชายจาตุรนต์เหมทานนท์ศ30209วาดเส้น1
15ม.5/52234143เด็กชายธันทิศอิสรธราดลศ30209วาดเส้น1
16ม.5/52434182เด็กหญิงสิริวิมลเหลื่อมแก้วศ30209วาดเส้น1
17ม.5/52534193เด็กชายธีรภัทรนิธิสกุลกาญจน์ศ30209วาดเส้น1
18ม.5/53234373เด็กหญิงณัฐธิดาชูราษฎร์ศ30209วาดเส้น1
19ม.5/53334543เด็กหญิงชุติกาญจน์ชิวหากาญจน์ศ30209วาดเส้น1
20ม.5/53435306เด็กชายกิตติชาติสายวิจิตรศ30209วาดเส้น1
21ม.5/53536659นายจักกริชจินดาประเสริฐศ30209วาดเส้น1
22ม.5/53636660นางสาวธัญชนกจงเจริญศ30209วาดเส้น1
23ม.5/53736661นางสาวธิดารัตน์พัฒนฤทธิ์ศ30209วาดเส้น1
24ม.5/53936663นางสาวปณิดาปานดำศ30209วาดเส้น1
25ม.5/54136665นางสาวรวิภาคงเรืองศ30209วาดเส้น1
26ม.5/54236666นายสถาพรจงกลพืชศ30209วาดเส้น1
27ม.5/54336667นางสาวสหัสวดีสินทรัพย์ศ30209วาดเส้น1
28ม.5/6433863เด็กหญิงธิดารัตน์ทับทองศ30209วาดเส้น1
29ม.5/6833966เด็กหญิงชนาภามณฑาวีรวัฒน์ศ30209วาดเส้น1
30ม.5/6933984เด็กหญิงศุภากรช่างสลักศ30209วาดเส้น1
31ม.5/61033993เด็กชายเชตวันแป้นหนูศ30209วาดเส้น1
32ม.5/61134014เด็กหญิงฐิดาพรอนวัชการศ30209วาดเส้น1
33ม.5/61334023เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์พรมกิตติยานนท์ศ30209วาดเส้น1
34ม.5/61434032เด็กหญิงวิชญาดามาบัวศ30209วาดเส้น1
35ม.5/62034190เด็กชายชานนพันธนิตย์ศ30209วาดเส้น1
36ม.5/62134192เด็กชายณัฐพงศ์ทองพูนศ30209วาดเส้น1
37ม.5/62234235เด็กหญิงศุภาพิชญ์สิทธิเชนศ30209วาดเส้น1
38ม.5/62536668นางสาวกนกวรรณศศิธรศ30209วาดเส้น1
39ม.5/63236676นางสาวนัสมีอังคะราศ30209วาดเส้น1
40ม.5/71434024เด็กหญิงพีรดาจิตรนารีศ30209วาดเส้น1
41ม.5/71634062เด็กหญิงชลิตานวกัณห์วรกุลศ30209วาดเส้น1
42ม.5/71734085เด็กหญิงอธิติญาคำนวนจิตรศ30209วาดเส้น1
43ม.5/71834108เด็กชายอัษฎาวุฒิวรนารถศ30209วาดเส้น1
44ม.5/73034505เด็กหญิงภัทราวดีเดือนจำรูญศ30209วาดเส้น1
45ม.5/74136697นางสาววิภาดาบุญที่สุดศ30209วาดเส้น1
46ม.5/8433841เด็กชายชิษณุพงศ์ช่อทองดีศ30209วาดเส้น1
47ม.5/8733898เด็กชายนรเทพศรีนะคชศ30209วาดเส้น1
48ม.5/82534158เด็กชายอธิกรณ์เกิดเอียงศ30209วาดเส้น1
49ม.5/83436702นายชนธัญจันทร์ทินศ30209วาดเส้น1
50ม.5/83936707เด็กชายนันทวัฒน์สุคชเดชศ30209วาดเส้น1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:32:40 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30209 วาดเส้น1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome