ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30291   การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 5 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/51634812นายอภิรัฐเดชบุญญาภิชาติง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
2ม.4/51934903นายตะวันไทสัจจศรีง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
3ม.4/52835035นายกษิดิศนารถพจนานนท์ง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
4ม.4/54136813นายดำรงฤทธิ์อินปินง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
5ม.4/72634899นายชยากรณ์ เจี้ยงยี่ง30291การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:30:02 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30291 การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome