ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต21201   ภาษาเกาหลี (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 42 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์ต21201ภาษาเกาหลี
2ม.1/21836949เด็กหญิงกนกพรมะกรวัฒนะต21201ภาษาเกาหลี
3ม.1/22136952เด็กหญิงกีรติกาแก้วเขียวต21201ภาษาเกาหลี
4ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงต21201ภาษาเกาหลี
5ม.1/22536956เด็กหญิงชนม์ชนกทองรักษาต21201ภาษาเกาหลี
6ม.1/22636957เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนอุดมต21201ภาษาเกาหลี
7ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุต21201ภาษาเกาหลี
8ม.1/23636967เด็กหญิงธิดารัตน์พาหละต21201ภาษาเกาหลี
9ม.1/24736978เด็กหญิงสิริวัลยา พูนพนังต21201ภาษาเกาหลี
10ม.1/32237002เด็กหญิงกุลนัฐบุญฤทธิ์ต21201ภาษาเกาหลี
11ม.1/32337003เด็กหญิงจุฑามาศเจียรมาศต21201ภาษาเกาหลี
12ม.1/33137011เด็กหญิงณัฐฐา เพ็งจันทร์ต21201ภาษาเกาหลี
13ม.1/34437024เด็กหญิงศิวนาถอ้นทองต21201ภาษาเกาหลี
14ม.1/34737027เด็กหญิงอรุณลักษณ์รอดเกลี้ยงต21201ภาษาเกาหลี
15ม.1/41837047เด็กหญิงกัญญวรามั่นคงต21201ภาษาเกาหลี
16ม.1/43137060เด็กหญิงธันยนันท์อาการสต21201ภาษาเกาหลี
17ม.1/43337062เด็กหญิงปริยาภัทรคงตุกต21201ภาษาเกาหลี
18ม.1/43437063เด็กหญิงปาริชาตปานบุญต21201ภาษาเกาหลี
19ม.1/43637065เด็กหญิงไปศลินี เจริญศักดิ์ต21201ภาษาเกาหลี
20ม.1/43737066เด็กหญิงพรรณทิพย์ทิพย์ปานต21201ภาษาเกาหลี
21ม.1/44737076เด็กหญิงสิริรัตน์ทองนุ่นต21201ภาษาเกาหลี
22ม.1/51637094เด็กชายอนันต์สิทธิ์สุนทรรักษ์ต21201ภาษาเกาหลี
23ม.1/52337101เด็กหญิงณัฐชยารัตนสุภาต21201ภาษาเกาหลี
24ม.1/52837106เด็กหญิงนภัสสรสวัสดิพันธ์ต21201ภาษาเกาหลี
25ม.1/52937107เด็กหญิงปริณดาสุทินต21201ภาษาเกาหลี
26ม.1/53337111เด็กหญิงเพชรน้ำฟ้าเจนกุลสวัสดิ์ต21201ภาษาเกาหลี
27ม.1/53537113เด็กหญิงมณิวรา อุตตะมะต21201ภาษาเกาหลี
28ม.1/54237120เด็กหญิงสิตานันท์จินากุลต21201ภาษาเกาหลี
29ม.1/54837126เด็กหญิงอัญชิสาชูบัวทองต21201ภาษาเกาหลี
30ม.1/72637202เด็กหญิงณัฏฐณิชาวีระชาติต21201ภาษาเกาหลี
31ม.1/72937205เด็กหญิงณัฐรดาสุทธิรักษ์ต21201ภาษาเกาหลี
32ม.1/73337209เด็กหญิงพรรณนิภา อภัยต21201ภาษาเกาหลี
33ม.1/73837214เด็กหญิงลักษมีองอาจต21201ภาษาเกาหลี
34ม.1/73937215เด็กหญิงลักษิกาสมทองต21201ภาษาเกาหลี
35ม.1/74237218เด็กหญิงวิลาวัลย์ นิลพัฒน์ต21201ภาษาเกาหลี
36ม.1/74737223เด็กหญิงสิวลีชูโชติต21201ภาษาเกาหลี
37ม.1/74937225เด็กหญิงอิฐทิยาโอฬาร์ศาสตร์ต21201ภาษาเกาหลี
38ม.1/75037456เด็กหญิงพิชญามีแก้วต21201ภาษาเกาหลี
39ม.1/81037234เด็กชายปรีชาทิพย์ศรีนิมิตต21201ภาษาเกาหลี
40ม.1/82037244เด็กหญิงกรรติกาเบญจธรรมรักษ์ต21201ภาษาเกาหลี
41ม.1/9136468เด็กหญิงณัฐวรวี ช่วยจันทร์ต21201ภาษาเกาหลี
42ม.1/9637280เด็กชายชิณวัตรนพรัตน์ต21201ภาษาเกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:43:05 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต21201 ภาษาเกาหลี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome