ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต22201   ภาษาเกาหลี (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 44 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1136050เด็กชายกฤตพจน์ส่องเมืองสุขต22201ภาษาเกาหลี
2ม.2/12236071เด็กหญิงนิชนันท์หมาดหวาต22201ภาษาเกาหลี
3ม.2/12536074เด็กหญิงปฤณชญาวิทิตพันธ์ต22201ภาษาเกาหลี
4ม.2/12736076เด็กหญิงปาลิตากรเพชรต22201ภาษาเกาหลี
5ม.2/13736086เด็กหญิงยลรดีภักดีจิตร์ต22201ภาษาเกาหลี
6ม.2/13836087เด็กหญิงรัชฎาภรณ์สุขใสต22201ภาษาเกาหลี
7ม.2/14236091เด็กหญิงศรุตาจันทร์จำรัสต22201ภาษาเกาหลี
8ม.2/14336092เด็กหญิงศศิพิมพ์ผลิรัตน์ต22201ภาษาเกาหลี
9ม.2/42136220เด็กหญิงชัญญานุชพุทธถนอมต22201ภาษาเกาหลี
10ม.2/42436223เด็กหญิงณิชานันท์สอาดต22201ภาษาเกาหลี
11ม.2/42936228เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีภาวินทร์ต22201ภาษาเกาหลี
12ม.2/43736236เด็กหญิงพรหมพรชูตนต22201ภาษาเกาหลี
13ม.2/43836237เด็กหญิงพิมพ์ลภัสกิตยารักษ์ต22201ภาษาเกาหลี
14ม.2/43936238เด็กหญิงภคพรสุขจ้องต22201ภาษาเกาหลี
15ม.2/44336243เด็กหญิงศิริรัตน์วงศ์สิงหเดโชต22201ภาษาเกาหลี
16ม.2/51736266เด็กหญิงณัฐฏิกาญจน์เลิศลัพต22201ภาษาเกาหลี
17ม.2/51936268เด็กหญิงแตงกวาเกศรินทร์ต22201ภาษาเกาหลี
18ม.2/53636286เด็กหญิงลลิดาเมืองประทับต22201ภาษาเกาหลี
19ม.2/54936761เด็กหญิงชญาดานวลแก้วต22201ภาษาเกาหลี
20ม.2/62936328เด็กหญิงบินกิสศิริพัธนะต22201ภาษาเกาหลี
21ม.2/63036329เด็กหญิงบุรัสกรเดชาต22201ภาษาเกาหลี
22ม.2/63236331เด็กหญิงปวีณ์ธิดาห่อแก้วธนัทพงศ์ต22201ภาษาเกาหลี
23ม.2/64836347เด็กหญิงอรศศิร์เกตุแก้วต22201ภาษาเกาหลี
24ม.2/71536362เด็กหญิงกัลยรัตน์รัชตะสมบูรณ์ต22201ภาษาเกาหลี
25ม.2/71736364เด็กหญิงจารุภัทรพลหาญต22201ภาษาเกาหลี
26ม.2/71836365เด็กหญิงจุฑามาศคงดุกต22201ภาษาเกาหลี
27ม.2/72436371เด็กหญิงดวงพรเงินพรหมต22201ภาษาเกาหลี
28ม.2/72736374เด็กหญิงธีรภัทรเพชรรักษ์ต22201ภาษาเกาหลี
29ม.2/72836375เด็กหญิงนภสรหวันกะเหร็มต22201ภาษาเกาหลี
30ม.2/72936376เด็กหญิงนภัสวรรณทรัพย์มีต22201ภาษาเกาหลี
31ม.2/73036377เด็กหญิงนิภัทธ์เดชทัพต22201ภาษาเกาหลี
32ม.2/73236379เด็กหญิงปรายเทียนม่วงแสงต22201ภาษาเกาหลี
33ม.2/73436381เด็กหญิงปวันรัตน์พันธนียะต22201ภาษาเกาหลี
34ม.2/73536382เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ล่องจ้าต22201ภาษาเกาหลี
35ม.2/74036387เด็กหญิงฟาฮาดาระยะไมตรีต22201ภาษาเกาหลี
36ม.2/74436391เด็กหญิงศศิกานต์ขจรสุวรรณ์ต22201ภาษาเกาหลี
37ม.2/74936396เด็กหญิงอาทิตยาประชุมต22201ภาษาเกาหลี
38ม.2/81936416เด็กหญิงจริยาวันเสนต22201ภาษาเกาหลี
39ม.2/83736434เด็กหญิงปิยธิดาคงยืนต22201ภาษาเกาหลี
40ม.2/84136438เด็กหญิงพิชยาจันทร์เพ็ชรต22201ภาษาเกาหลี
41ม.2/91836465เด็กหญิงชนิศาเด็จดวงต22201ภาษาเกาหลี
42ม.2/92836476เด็กหญิงเนตรชนกมากสุขต22201ภาษาเกาหลี
43ม.2/94136489เด็กหญิงสิรดาประทุมมณีต22201ภาษาเกาหลี
44ม.2/94636494เด็กหญิงอรรคยุพาโพร่ขวางต22201ภาษาเกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:36:45 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต22201 ภาษาเกาหลี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome