ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต30203   ภาษาเกาหลี (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 12 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/51834116เด็กหญิงกุลสตรีจันทร์เพ็ญต30203ภาษาเกาหลี
2ม.5/52834322เด็กหญิงชลันธรบุญมีชัยต30203ภาษาเกาหลี
3ม.5/52934331เด็กหญิงนวพรหมวดฉิมต30203ภาษาเกาหลี
4ม.5/53034337เด็กหญิงภัทราวดีศรีสมต30203ภาษาเกาหลี
5ม.5/61234022เด็กหญิงพันพัสสาหมวกโตนดต30203ภาษาเกาหลี
6ม.5/71934112เด็กหญิงกุณสตรีไชยพรหมนิมิตต30203ภาษาเกาหลี
7ม.5/72234163เด็กหญิงจินต์ศุจีศรีใสต30203ภาษาเกาหลี
8ม.5/72334168เด็กหญิงณัฐสุดา ทองสุวรรณต30203ภาษาเกาหลี
9ม.5/72534222เด็กหญิงธมนวรรณบุญไกรต30203ภาษาเกาหลี
10ม.5/72734317เด็กชายวรากรแก้วรจนาต30203ภาษาเกาหลี
11ม.5/72834324เด็กหญิงญาณิศาเดชรัตนวิไชยต30203ภาษาเกาหลี
12ม.5/73135331เด็กหญิงอารดาเจดีย์รัตน์ต30203ภาษาเกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:38:07 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต30203 ภาษาเกาหลี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome