ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1705 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1CLS/ROORIDPREFIXFIRSTNAMELASTNAMEa_codea_actname
2ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
3ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
4ม.1/1336884เด็กชายณัฐวุฒิโปจุ้ยอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
5ม.1/1436885เด็กชายณัฐวุฒิสมใจนึกอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
6ม.1/1536886เด็กชายทิวากรอมรวัชร์อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
7ม.1/1636887เด็กชายธนวัฒน์พวงศรีพงศ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
8ม.1/1736888เด็กชายปฐมพรสังข์ขาวง20204งานบริการท่องเที่ยว
9ม.1/1836889เด็กชายปภินวิทย์เบ็ญจธรรมรักษาค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
10ม.1/1936890เด็กชายวัศพล เพชร์สวัสดิ์อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
11ม.1/11036891เด็กชายศักดิ์ณรงค์อนงค์พ20212ฟุตบอล1
12ม.1/11136892เด็กชายศักรินทร์เพชรชำลิค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
13ม.1/11236893เด็กชายศุภัธทนะกรทองคำชูง20204งานบริการท่องเที่ยว
14ม.1/11336894เด็กชายสวัสดิวัฒน์ศรีสวัสดิ์อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
15ม.1/11436895เด็กชายอภิชัยรัตจะรันทร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
16ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
17ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุง21252แอนิเมชั่น
18ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาง20204งานบริการท่องเที่ยว
19ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
20ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
21ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
22ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
23ม.1/12236903เด็กหญิงจันทร์สุดานาทะชัยอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
24ม.1/12336904เด็กหญิงจิตราภาตั้งเกษมสุขศ21203ขับร้องสากล1
25ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกง20263งานส่งเสริมการอ่าน
26ม.1/12536906เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมทองง20215การจัดสวนถาด
27ม.1/12636907เด็กหญิงญาดาแก่นทองจันทร์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
28ม.1/12736908เด็กหญิงณปภาสุวรรณฤทธิ์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
29ม.1/12836909เด็กหญิงณัฐนรีแก่นทองศ20211เส้นและสี
30ม.1/12936910เด็กหญิงทัศนนันท์นาคถนอมว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
31ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
32ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
33ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
34ม.1/13336914เด็กหญิงปวริศาเจริญลาภง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
35ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายศ21203ขับร้องสากล1
36ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
37ม.1/13636917เด็กหญิงปาณิสราเมืองแก้วศ21215นาฏศิลป์-สากล
38ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
39ม.1/13836919เด็กหญิงพรรษชล พรหมมาศง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
40ม.1/13936920เด็กหญิงพีรกานต์บัวสุขว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
41ม.1/14036921เด็กหญิงมานิตาบุญชูพงศ์อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
42ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
43ม.1/14236923เด็กหญิงรุุ้งนภัฏพรหมนุ้ยศ20211เส้นและสี
44ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
45ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
46ม.1/14536926เด็กหญิงวิชญาดาพรมชูง20263งานส่งเสริมการอ่าน
47ม.1/14636927เด็กหญิงวีร์สุดา พานิชอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
48ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
49ม.1/14836929เด็กหญิงสุภัชชาเเหล่พั่วง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
50ม.1/14936930เด็กหญิงอัญชิษฐาสุขสงค์ง20215การจัดสวนถาด
51ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
52ม.1/2136932เด็กชายกล้าณรงค์สุพันธ์อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
53ม.1/2236933เด็กชายณวัฒน์จุทองอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
54ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีพ20212ฟุตบอล1
55ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
56ม.1/2536936เด็กชายธนดลชีวะธรรมอ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
57ม.1/2636937เด็กชายธนวัฒน์ปักเข็มอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
58ม.1/2736938เด็กชายธนากรตระบันพฤกษ์ส21103สิ่งแวดล้อม 1
59ม.1/2836939เด็กชายธราเทพมุขโรจน์ง20215การจัดสวนถาด
60ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์ต21201ภาษาเกาหลี
61ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
62ม.1/21136942เด็กชายภูริพัฒน์ภูชงค์ส21103สิ่งแวดล้อม 1
63ม.1/21236943เด็กชายภูวดลจันทร์ช่วยอ21203ภาษาอังกฤษสื่อสาร
64ม.1/21336944เด็กชายภูวมินทร์ดิษฐปานง21252แอนิเมชั่น
65ม.1/21436945เด็กชายสรวัทช์ธรรมรัตน์ส21103สิ่งแวดล้อม 1
66ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ง21252แอนิเมชั่น
67ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ20212ฟุตบอล1
68ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรง21252แอนิเมชั่น
69ม.1/21836949เด็กหญิงกนกพรมะกรวัฒนะต21201ภาษาเกาหลี
70ม.1/21936950เด็กหญิงกรรณิกาคงมนต์อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
71ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ21203ขับร้องสากล1
72ม.1/22136952เด็กหญิงกีรติกาแก้วเขียวต21201ภาษาเกาหลี
73ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงต21201ภาษาเกาหลี
74ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วศ21203ขับร้องสากล1
75ม.1/22436955เด็กหญิงชนกนันท์เพชรเชนทร์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
76ม.1/22536956เด็กหญิงชนม์ชนกทองรักษาต21201ภาษาเกาหลี
77ม.1/22636957เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนอุดมต21201ภาษาเกาหลี
78ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ศ21203ขับร้องสากล1
79ม.1/22836959เด็กหญิงณัฐนรีอัครสุตง20215การจัดสวนถาด
80ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุต21201ภาษาเกาหลี
81ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาศ21203ขับร้องสากล1
82ม.1/23136962เด็กหญิงณัฐสินีพงสกุลง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
83ม.1/23236963เด็กหญิงณิชนันท์มัชฌิมวงศ์ง20235โครเชท์1
84ม.1/23336964เด็กหญิงณิชารีย์วงศ์ช่วยง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
85ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
86ม.1/23536966เด็กหญิงธัญญาเรศแป้นเถาว์ศ20211เส้นและสี
87ม.1/23636967เด็กหญิงธิดารัตน์พาหละต21201ภาษาเกาหลี
88ม.1/23736968เด็กหญิงปุนญีศาคล้ายช่วยง20235โครเชท์1
89ม.1/23836969เด็กหญิงพลอยณภัทร์คงแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
90ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองศ21203ขับร้องสากล1
91ม.1/24036971เด็กหญิงพันธ์วษาอนุศิลป์อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
92ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง20204งานบริการท่องเที่ยว
93ม.1/24236973เด็กหญิงพิศลยาพรมนินศ21215นาฏศิลป์-สากล
94ม.1/24336974เด็กหญิงรชานันท์ปรึกษาง20235โครเชท์1
95ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
96ม.1/24536976เด็กหญิงวิชุดา วิภาภรณ์พรรณง20204งานบริการท่องเที่ยว
97ม.1/24636977เด็กหญิงศุภิสราโสภากิจอ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
98ม.1/24736978เด็กหญิงสิริวัลยา พูนพนังต21201ภาษาเกาหลี
99ม.1/24836979เด็กหญิงอริสรามัทมิฬศ21215นาฏศิลป์-สากล
100ม.1/24936980เด็กหญิงอังคณาเจริญชนม์ง20235โครเชท์1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:36:05 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

ดาว์นโหลด: รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome