*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_id a_codea_actnamet_namea_maa_condia_room00
a01 ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2ครู จุรีรัตน์25ม.1367250
a02 ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2ครู วิจิตรา25ม.13641510
a03 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู วรวุฒิ20ม.1513191
a04 ง20205บัญชีกิจการบริการครู เสาวลักษณ์20ม.1514200
a05 ง20205บัญชีกิจการบริการครู กุหลาบ20ม.1512515
a06 ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯครู ภูเมศร์25ม.1911ข178
a07 ง20215การจัดสวนถาดครู พหล25ม.1911ข250
a08 ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วยครู ศิริลักษณ์20ม.1913200
a09 ง20243ช่างทำเครื่องหอมครู สุภาณี20ม.1711200
a10 ง20244งานถักโครเชต์ 2 ครู ศุภร20ม.1ห้องพยาบาล155
a11 ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1ครู ธเนศ25ม.1com2250
a12 ต21202ภาษาเกาหลี ครู ปรียาพร25ม.1333250
a13 ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2ครู ประเทืองทิพย์20ม.1362200
a14 พ20234ฟุตบอล2ครู วิทยา20ม.1สนาม2200
a15 ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2ครู จรสวรรณ20ม.1361200
a16 ศ20201ศิลปะไทย1ครู ชำนาญ-น22ม.1ทัศนศิลป์5211
a17 ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1ครู ธัญญ์จุฑา20ม.1ทัศนศิลป์4200
a18 ศ20211เส้นและสีครู ขวัญชัย20ม.1ทัศนศิลป์3200
a19 ศ21204ขับร้องสากล2ครู แสนสุข20ม.1ดนตรี1173
a20 ศ21212นาฏศิลป์-การละคร2ครู ประภาเพ็ญ20ม.1นาฏศิลป์3020
a21 ศ21212นาฏศิลป์-การละคร2ครู กฤษณา20ม.1นาฏศิลป์1119
a22 ส21204สิ่งแวดล้อมศึกษา 2ครู พิมพา20ม.1347191
a23 อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู วรรณา-ค20ม.1352191
a24 อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู จรรยนาถ20ม.1332200
a25 อ21204ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ20ม.1363200
a26 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู อรัญญา20ม.2514164
a27 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู เสาวลักษณ์20ม.2375200
a28 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู วรวุฒิ20ม.2376200
a29 ง20205บัญชีกิจการบริการครู กฤติยา20ม.2513200
a30 ง20208งานสำนักงานครู จิตตรัตน์20ม.2512200
a31 ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครู พหล25ม.2911ข223
a32 ง20234ช่างทำเตื่องหอมครู ศิริลักษณ์20ม.2913182
a33 ง20237ดอกไม้แสนสวยครู ศุภร20ม.2ห้องพยาบาล191
a34 ง20242อาหารว่างครู สุภาณี20ม.2711146
a35 ง20245งานใบตองครู ลัดดาพร20ม.2912218
a36 ง20249อาหารนานาชาติครู กัญจนาภรณ์20ม.2712173
a37 ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2ครู วิภาพร30ม.2com3282
a38 ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1ครู ธเนศ25ม.2com2241
a39 ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2ครู ปรียาพร25ม.2331250
a40 ท22206การอ่านเบื้องต้นครู พวงเพชร์20ม.2421191
a41 พ20245ฮอกกี้ครู สมคิด20ม.2สนาม2200
a42 ว20204วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 6ครู จรสวรรณ20ม.2371200
a43 ศ20212ศิลปะกับแฟชั่นครู ขวัญชัย20ม.2ทัศนศิลป์3173
a44 ศ20216การเขียนภาพครู ชำนาญ-น25ม.2ทัศนศิลป์5205
a45 ศ22204ขับร้อง-สากล4ครู สังคีตทิพย์20ม.2ดนตรี2911
a46 ศ22212นาฏศิลป์-การละคร4ครู ประภาเพ็ญ20ม.2นาฏศิลป์3128
a47 อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู รัศมิ์ภัชสรณ์30ม.2341237
a48 อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู นุชนารถ30ม.2377291
a49 อ22204ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ20ม.2373200
a50 ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู พัชรี-ป30ม.33371317
a51 ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู บุษบา30ม.3333282
a52 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู เสาวลักษณ์30ม.3355300
a53 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู จิตตรัตน์30ม.3514300
a54 ง20203งานบริการโรงแรมครู วรวุฒิ30ม.3354300
a55 ง20205บัญชีกิจการบริการครู จิรนันท์30ม.3512300
a56 ง20206การประกันภัยครู อรัญญา30ม.3513291
a57 ง20216การจัดสวนแก้วครู พหล30ม.3911ข300
a58 ง20232ศิลปประดิษฐ์ครู ลัดดาพร25ม.3912250
a59 ง20236ขนมไทยครู สุภาณี25ม.3711250
a60 ง20238มาลัยสื่อรักครู ศุภร25ม.3ห้องพยาบาล250
a61 ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ครู ศิริลักษณ์25ม.3913250
a62 ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯครู กัญจนาภรณ์25ม.3712241
a63 ว20208สารพิษในอาหารครู จรสวรรณ25ม.3351250
a64 ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์30ม.3ทัศนศิลป์1300
a65 ศ20217การพิมพ์ภาพ ครู ชำนาญ-น30ม.3ทัศนศิลป์5300
a66 ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6ครู กฤษณา25ม.3นาฏศิลป์11114
a67 ง30204งานสำนักงานครู จิตตรัตน์20ม.4514191
a68 ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้นครู เสาวลักษณ์20ม.4512200
a69 ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้นครู วรวุฒิ20ม.4513020
a70 ง30221ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาตารครู ปฏิเวธ20ม.4812020
a71 ง30257มัลติมีเดีย 2ครู อรุณ25ม.4com2205
a72 ง30259เครือข่ายเบื้องต้นครู พิริยะ25ม.4com4916
a73 ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ครู เบญจพร-ย25ม.4com_sm241
a74 ต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2ครู ปรียาพร20ม.4331416
a76 ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์30ม.4ทัศนศิลป์1300
a77 ศ30208จิตรกรรม2ครู บุญนำ30ม.4ทัศนศิลป์2300
a78 ศ30228องค์ประกอบศิลป์1ครู ชำนาญ-น20ม.4ทัศนศิลป์5200
a79 ศ31202นาฏศิลป์-การละคร2ครู ประภาเพ็ญ20ม.4นาฏศิลป์3020
a80 ศ31206ปฏิบัติดนตรีสากล2ครู แสนสุข20ม.4ดนตรี1020
a81 ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู จิตตรัตน์20ม.5514200
a82 ง30205งานบัญชีธุรกิจครู จิรนันท์20ม.5512713
a83 ง30252การจัดการฐานข้อมูล 1ครู วรกฤษณ์20ม.5com2614
a84 ง30254การพัฒนาเว็บเพจ 2ครู ธเนศ20ม.5com4200
a85 ต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2ครู ปรียาพร30ม.53721218
a86 ศ30201ศิลปะไทย1ครู ชำนาญ-น30ม.5ทัศนศิลป์5282
a87 ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4ครู ธีระนันท์35ม.5ทัศนศิลป์1350
a88 ศ30210วาดเส้น2ครู บุญนำ35ม.5ทัศนศิลป์2350
a89 ศ32204นาฏศิลป์-การละคร4ครู ประภาเพ็ญ20ม.5นาฏศิลป์3713
รวม1698364
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน19
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1717
ข้อมูล ณ วันที่: 23 ต.ค. 2560 เวลา: 20:35:28 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome