สรุปผลการลงทะเบียน
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ครูผ้สอน จำนวน เงื่อนไข สถานที่เรียน จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_nกิจกรรม a_codea_actnamet_namea_maa_condi0
1กิจกรรม ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2ครู จุรีรัตน์25ม.1a0116
2กิจกรรม ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2ครู วิจิตรา25ม.1a0213
3กิจกรรม ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู วรวุฒิ20ม.1a0319
4กิจกรรม ง20205บัญชีกิจการบริการครู เสาวลักษณ์20ม.1a0419
5กิจกรรม ง20205บัญชีกิจการบริการครู กุหลาบ20ม.1a0510
6กิจกรรม ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯครู ภูเมศร์25ม.1a0624
7กิจกรรม ง20215การจัดสวนถาดครู พหล25ม.1a0725
8กิจกรรม ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วยครู ศิริลักษณ์20ม.1a0820
9กิจกรรม ง20243อาหารจานเดียวครู สุภาณี20ม.1a0920
10กิจกรรม ง20244งานถักโครเชต์ 2 ครู ศุภร20ม.1a1015
11กิจกรรม ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1ครู ธเนศ25ม.1a1125
12กิจกรรม ต21202ภาษาเกาหลี ครู ปรียาพร25ม.1a1223
13กิจกรรม ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2ครู ประเทืองทิพย์20ม.1a1320
14กิจกรรม พ20234ฟุตบอล2ครู วิทยา20ม.1a1420
15กิจกรรม ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2ครู จรสวรรณ20ม.1a1520
16กิจกรรม ศ20201ศิลปะไทย1ครู ชำนาญ-น22ม.1a1622
17กิจกรรม ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1ครู ธัญญ์จุฑา20ม.1a1719
18กิจกรรม ศ20211เส้นและสีครู ขวัญชัย20ม.1a1819
19กิจกรรม ศ21204ขับร้องสากล2ครู แสนสุข20ม.1a1920
20กิจกรรม ศ21212นาฏศิลป์-การละคร2ครู ประภาเพ็ญ20ม.10
21กิจกรรม ศ21212นาฏศิลป์-การละคร2ครู กฤษณา20ม.1a2111
22กิจกรรม ส21204สิ่งแวดล้อมศึกษา 2ครู พิมพา20ม.1a2220
23กิจกรรม อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู วรรณา-ค20ม.1a2319
24กิจกรรม อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู จรรยนาถ20ม.1a2420
25กิจกรรม อ21204ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ20ม.1a2520
26กิจกรรม ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู อรัญญา20ม.2a2615
27กิจกรรม ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู เสาวลักษณ์25ม.2a2722
28กิจกรรม ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู วรวุฒิ20ม.2a2820
29กิจกรรม ง20205บัญชีกิจการบริการครู กฤติยา20ม.2a2920
30กิจกรรม ง20208งานสำนักงานครู จิตตรัตน์20ม.2a3020
31กิจกรรม ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครู พหล25ม.2a3123
32กิจกรรม ง20234ช่างทำเตื่องหอมครู ศิริลักษณ์20ม.2a3214
33กิจกรรม ง20237ดอกไม้แสนสวยครู ศุภร20ม.2a3319
34กิจกรรม ง20242อาหารว่างครู สุภาณี20ม.2a3420
35กิจกรรม ง20245งานใบตองครู ลัดดาพร20ม.2a3512
36กิจกรรม ง20247อาหารนานาชาติครู กัญจนาภรณ์20ม.2a3620
37กิจกรรม ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2ครู วิภาพร30ม.2a3721
38กิจกรรม ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1ครู ธเนศ25ม.2a3825
39กิจกรรม ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2ครู ปรียาพร25ม.2a3925
40กิจกรรม ท22206การอ่านเบื้องต้นครู พวงเพชร์20ม.2a4019
41กิจกรรม พ20245ฮอกกี้ครู สมคิด20ม.2a4120
42กิจกรรม ว20204วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน 6ครู จรสวรรณ20ม.2a4219
43กิจกรรม ศ20212ศิลปะกับแฟชั่นครู ขวัญชัย20ม.2a4317
44กิจกรรม ศ20216การเขียนภาพครู ชำนาญ-น25ม.2a4419
45กิจกรรม ศ22204ขับร้อง-สากล4ครู สังคีตทิพย์20ม.2a459
46กิจกรรม ศ22212นาฏศิลป์-การละคร4ครู ประภาเพ็ญ20ม.2a4612
47กิจกรรม อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู รัศมิ์ภัชสรณ์30ม.2a4723
48กิจกรรม อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู นุชนารถ30ม.2a4820
49กิจกรรม อ22204ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ20ม.2a4920
50กิจกรรม ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู พัชรี-ป30ม.3a5019
51กิจกรรม ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู บุษบา30ม.3a5122
52กิจกรรม ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู เสาวลักษณ์30ม.3a5229
53กิจกรรม ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู จิตตรัตน์30ม.3a5329
54กิจกรรม ง20203งานบริการโรงแรมครู วรวุฒิ35ม.3a5435
55กิจกรรม ง20205บัญชีกิจการบริการครู จิรนันท์35ม.3a5529
56กิจกรรม ง20206การประกันภัยครู อรัญญา30ม.3a5629
57กิจกรรม ง20216การจัดสวนแก้วครู พหล30ม.3a5729
58กิจกรรม ง20232ศิลปประดิษฐ์ครู ลัดดาพร30ม.3a5829
59กิจกรรม ง20236ขนมไทยครู สุภาณี25ม.3a5925
60กิจกรรม ง20238มาลัยสื่อรักครู ศุภร30ม.3a6028
61กิจกรรม ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ครู ศิริลักษณ์25ม.3a6122
62กิจกรรม ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯครู กัญจนาภรณ์25ม.3a6225
63กิจกรรม ว20208สารพิษในอาหารครู จรสวรรณ25ม.3a6325
64กิจกรรม ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์30ม.3a6428
65กิจกรรม ศ20217การพิมพ์ภาพ ครู ชำนาญ-น30ม.3a6530
66กิจกรรม ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6ครู กฤษณา25ม.3a6612
67กิจกรรม ง30204งานสำนักงานครู จิตตรัตน์20ม.4a6719
68กิจกรรม ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้นครู เสาวลักษณ์20ม.4a6820
69กิจกรรม ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้นครู วรวุฒิ20ม.40
70กิจกรรม ง30221ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาตารครู ปฏิเวธ20ม.40
71กิจกรรม ง30257มัลติมีเดีย 2ครู อรุณ25ม.4a7120
72กิจกรรม ง30259เครือข่ายเบื้องต้นครู พิริยะ25ม.4a7211
73กิจกรรม ง30293การสร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ครู เบญจพร-ย25ม.4a7324
74กิจกรรม ต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2ครู ปรียาพร20ม.4a744
76กิจกรรม ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์30ม.4a7630
77กิจกรรม ศ30208จิตรกรรม2ครู บุญนำ30ม.4a7731
78กิจกรรม ศ30228องค์ประกอบศิลป์1ครู ชำนาญ-น22ม.4a7821
79กิจกรรม ศ31202นาฏศิลป์-การละคร2ครู ประภาเพ็ญ20ม.40
80กิจกรรม ศ31206ปฏิบัติดนตรีสากล2ครู แสนสุข20ม.40
81กิจกรรม ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู จิตตรัตน์20ม.5a8119
82กิจกรรม ง30205งานบัญชีธุรกิจครู จิรนันท์20ม.5a829
83กิจกรรม ง30252การจัดการฐานข้อมูล 1ครู วรกฤษณ์20ม.5a836
84กิจกรรม ง30254การพัฒนาเว็บเพจ 2ครู ธเนศ20ม.5a8413
85กิจกรรม ต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2ครู ปรียาพร30ม.5a8512
86กิจกรรม ศ30201ศิลปะไทย1ครู ชำนาญ-น30ม.5a8628
87กิจกรรม ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4ครู ธีระนันท์40ม.5a8739
88กิจกรรม ศ30210วาดเส้น2ครู บุญนำ35ม.5a8838
89กิจกรรม ศ32204นาฏศิลป์-การละคร4ครู ประภาเพ็ญ20ม.5a8910
รวม1712382
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน5
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1717
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา: 03:13:29 น.