ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค21202   คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 16 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
2ม.1/13936920เด็กหญิงพีรกานต์บัวสุขค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
3ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
4ม.1/3236982เด็กชายชณะศักดิ์จิตอารีย์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
5ม.1/35137471เด็กหญิงวนิษาชูไทยค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
6ม.1/42437053เด็กหญิงณฐมนกุกุรัตน์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
7ม.1/42537054เด็กหญิงณัฏฐมนเสนทองแก้วค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
8ม.1/7237178เด็กชายกฤตภัควิศิษฎ์วุฒิพงศ์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
9ม.1/71237188เด็กชายพุฒพงศ์จิตต์มั่นค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
10ม.1/72537201เด็กหญิงณภัสนันท์เภรีกฤษ์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
11ม.1/73937215เด็กหญิงลักษิกาสมทองค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
12ม.1/92737300เด็กหญิงชนม์ชนกเพชรชูช่วยค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
13ม.1/93637309เด็กหญิงปณิตามีคล้ายค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
14ม.1/93937312เด็กหญิงปามิดาลอยทองค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
15ม.1/94037313เด็กหญิงปาลิตาชูศรีค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
16ม.1/94537318เด็กหญิงวรรณวิสาคมสันค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:51:14 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค21202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome