ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค21202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 13 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
2ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
3ม.1/3636986เด็กชายตะวันฉายบรรจงเกลี้ยงค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
4ม.1/45137463เด็กชายนวพลเสนาค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
5ม.1/51837096เด็กหญิงกรรณ์นิกาคงกุลค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
6ม.1/51937097เด็กหญิงกัญนิชาคงฤทธิ์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
7ม.1/53737115เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญรักษ์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
8ม.1/7737183เด็กชายธรรมปพน กวมทรัพย์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
9ม.1/71337189เด็กชายมานุพงษ์กมลชัยวัฒน์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
10ม.1/72437200เด็กหญิงญานิกาฉิมสุดค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
11ม.1/72737203เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญวรรณค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
12ม.1/73037206เด็กหญิงทิพานันชาญณรงค์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
13ม.1/73537211เด็กหญิงรสิตาโชติศักดิ์ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:59:26 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome