ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20231   ช่างประดิษย์ของชำร่วย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/2136932เด็กชายกล้าณรงค์สุพันธ์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
2ม.1/2236933เด็กชายณวัฒน์จุทองง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
3ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
4ม.1/2536936เด็กชายธนดลชีวะธรรมง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
5ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
6ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
7ม.1/22836959เด็กหญิงณัฐนรีอัครสุตง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
8ม.1/31036990เด็กชายยศกรก้งเส้งง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
9ม.1/33337013เด็กหญิงนิศารัตน์ คุ้มหอยกันง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
10ม.1/34737027เด็กหญิงอรุณลักษณ์รอดเกลี้ยงง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
11ม.1/41837047เด็กหญิงกัญญวรามั่นคงง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
12ม.1/43137060เด็กหญิงธันยนันท์อาการสง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
13ม.1/43737066เด็กหญิงพรรณทิพย์ทิพย์ปานง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
14ม.1/53437112เด็กหญิงภัทธิชาจงไกรจักรง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
15ม.1/54437122เด็กหญิงสุวิดาเทียนิระมลง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
16ม.1/61337140เด็กชายวัณณุวรรธน์เอียดแก้วง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
17ม.1/61537142เด็กชายสิทธิพลจรตพืชง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
18ม.1/62437151เด็กหญิงชินณิชาพินิจการง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
19ม.1/63337160เด็กหญิงปุณณิศาชินวงศ์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
20ม.1/94137314เด็กหญิงพรนภาสุกระมณีง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:14:39 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20231 ช่างประดิษย์ของชำร่วย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome