ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20253   การพัฒนาเว็บเพจ 1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/5437082เด็กชายณภัทรทองสงฆ์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
2ม.1/5537083เด็กชายณัฐดนัยรสพันธ์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
3ม.1/5637084เด็กชายธาวิน อนุรักษ์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
4ม.1/5737085เด็กชายภาดากลิ่นมาลัยง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
5ม.1/51337091เด็กชายศุภณัฐดิษฐกิจง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
6ม.1/51537093เด็กชายสุกัลย์สุทธิญาณง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
7ม.1/51737095เด็กชายอสิธาราสมภักดีง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
8ม.1/52037098เด็กหญิงกุลปรียาหงษ์เกิดง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
9ม.1/53037108เด็กหญิงปรียชนันท์ ช.อาการสง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
10ม.1/53137109เด็กหญิงพวงแก้วชัยศรีง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
11ม.1/6537132เด็กชายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
12ม.1/7137177เด็กชายกรรณ ถนิมพาสน์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
13ม.1/71037186เด็กชายปวริศรัตนคำง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
14ม.1/8137226เด็กชายกรวิชญ์บุญเกิดง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
15ม.1/8237227เด็กชายเดชาวัตวงศ์พิศาลง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
16ม.1/8337228เด็กชายทิวัตถ์ จินดาฤกษ์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
17ม.1/8537230เด็กชายธนวัฒน์แก้วสุขศรีง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
18ม.1/8637231เด็กชายธีรพงศ์ แก้วนกง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
19ม.1/8737232เด็กชายนรวิชญ์ศรีสะระง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
20ม.1/8837233เด็กชายปราชญ์เรืองถิ่นง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
21ม.1/8937234เด็กชายปรีชาทิพย์ศรีนิมิตง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
22ม.1/81237237เด็กชายศิวะราชอาจารีพิพัฒน์ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
23ม.1/81337238เด็กชายศุภณัฐอ่อนเเก้วง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
24ม.1/81437239เด็กชายสุรสิทธิ์ชูบัวทองง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
25ม.1/91837291เด็กชายอรรถพลช่างไม้ง20253การพัฒนาเว็บเพจ 1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:20:31 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20253 การพัฒนาเว็บเพจ 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome