ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต21202   ภาษาเกาหลี (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 23 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุต21202ภาษาเกาหลี
2ม.1/23736968เด็กหญิงปุนญีศาคล้ายช่วยต21202ภาษาเกาหลี
3ม.1/32137001เด็กหญิงกุลธิดาบุญมาเลิศต21202ภาษาเกาหลี
4ม.1/32237002เด็กหญิงกุลนัฐบุญฤทธิ์ต21202ภาษาเกาหลี
5ม.1/32337003เด็กหญิงจุฑามาศเจียรมาศต21202ภาษาเกาหลี
6ม.1/33137011เด็กหญิงณัฐฐา เพ็งจันทร์ต21202ภาษาเกาหลี
7ม.1/54737125เด็กหญิงอรัญญาศรีทองสุขต21202ภาษาเกาหลี
8ม.1/54837126เด็กหญิงอัญชิสาชูบัวทองต21202ภาษาเกาหลี
9ม.1/74937225เด็กหญิงอิฐทิยาโอฬาร์ศาสตร์ต21202ภาษาเกาหลี
10ม.1/82637252เด็กหญิงชนัญชิดาพูนพิพัฒน์ต21202ภาษาเกาหลี
11ม.1/82837254เด็กหญิงณัฐธิดาเข็มจันทร์ต21202ภาษาเกาหลี
12ม.1/82937255เด็กหญิงไดฮาน่ายีลาหมัดต21202ภาษาเกาหลี
13ม.1/83337259เด็กหญิงปานขวัญดาษนิกรต21202ภาษาเกาหลี
14ม.1/83537261เด็กหญิงพิรญาณ์กะตากูลต21202ภาษาเกาหลี
15ม.1/83637262เด็กหญิงพีรณัฐ เจริญสุขต21202ภาษาเกาหลี
16ม.1/83737263เด็กหญิงภานุมาศผลกล่ำต21202ภาษาเกาหลี
17ม.1/84137267เด็กหญิงวรางคณาเจริญวัฒนาต21202ภาษาเกาหลี
18ม.1/84237268เด็กหญิงศิริรัตน์ทิพย์รัศมีวงศ์ต21202ภาษาเกาหลี
19ม.1/84337269เด็กหญิงสุธินีพัฒน์ชูต21202ภาษาเกาหลี
20ม.1/84637272เด็กหญิงอัญชลิกาอิสรักษ์ต21202ภาษาเกาหลี
21ม.1/9136468เด็กหญิงณัฐวรวี ช่วยจันทร์ต21202ภาษาเกาหลี
22ม.1/9737280เด็กชายชิณวัตรนพรัตน์ต21202ภาษาเกาหลี
23ม.1/92937302เด็กหญิงฐิตารีย์สิงโหพลต21202ภาษาเกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:56:41 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต21202 ภาษาเกาหลี .xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome