ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20207   ช่างเขียนการ์ตูน1 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/14236923เด็กหญิงรุุ้งนภัฏพรหมนุ้ยศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
2ม.1/24636977เด็กหญิงศุภิสราโสภากิจศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
3ม.1/33737017เด็กหญิงปิยภรณ์รัตนอุบลศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
4ม.1/34437024เด็กหญิงศิวนาถอ้นทองศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
5ม.1/4437033เด็กชายขัตติยะจันทพันธ์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
6ม.1/4837037เด็กชายเป็นเอกมีปลอดศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
7ม.1/43437063เด็กหญิงปาริชาตปานบุญศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
8ม.1/5337081เด็กชายชัยธรรมดำไชยโยศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
9ม.1/6237129เด็กชายณัฐวัสส์เกียรติวัฒนากรศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
10ม.1/61037137เด็กชายเมธัสไชยจิตต์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
11ม.1/61137138เด็กชายเมธาวรินทร์จิตนุพงศ์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
12ม.1/61237139เด็กชายวรดรมาอินทร์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
13ม.1/63437161เด็กหญิงพัทธนันท์ยอดดีศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
14ม.1/74037216เด็กหญิงวรณัฏฐ์กลิ่นอภัยศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
15ม.1/82237247เด็กหญิงกัลยกรดำด้วงศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
16ม.1/83137257เด็กหญิงธัญญารัตน์กลสามัญศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
17ม.1/9237275เด็กชายกฤษฎาชนะกาญจน์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
18ม.1/91037283เด็กชายธนาวุฒินาวรรณ์ศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
19ม.1/91437287เด็กชายภัทรกรนวลปานศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:54:24 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20207 ช่างเขียนการ์ตูน1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome