ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ21204   ขับร้องสากล2 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ21204ขับร้องสากล2
2ม.1/22136952เด็กหญิงกีรติกาแก้วเขียวศ21204ขับร้องสากล2
3ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วศ21204ขับร้องสากล2
4ม.1/22436955เด็กหญิงชนกนันท์เพชรเชนทร์ศ21204ขับร้องสากล2
5ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ศ21204ขับร้องสากล2
6ม.1/23336964เด็กหญิงณิชารีย์วงศ์ช่วยศ21204ขับร้องสากล2
7ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วศ21204ขับร้องสากล2
8ม.1/24236973เด็กหญิงพิศลยาพรมนินศ21204ขับร้องสากล2
9ม.1/31536995เด็กชายอธิปะ เพ็ญนุกูลศ21204ขับร้องสากล2
10ม.1/32437004เด็กหญิงชนัญธิดาคิดดีศ21204ขับร้องสากล2
11ม.1/33837018เด็กหญิงพิชชาภาเกาะกลางศ21204ขับร้องสากล2
12ม.1/44137070เด็กหญิงแพรวพิชญาบุญเกิดศ21204ขับร้องสากล2
13ม.1/71837194เด็กหญิงกัญญรัตน์พรหมมาศศ21204ขับร้องสากล2
14ม.1/73437210เด็กหญิงเพ็ชรระพี เพ็ชรรัตน์ศ21204ขับร้องสากล2
15ม.1/81837243เด็กหญิงกมนสุภาบุรัมพฤกษ์ศ21204ขับร้องสากล2
16ม.1/92137294เด็กหญิงกิ่งกมลดวงพาพลศ21204ขับร้องสากล2
17ม.1/92437297เด็กหญิงเกียรติยานวลศรีศ21204ขับร้องสากล2
18ม.1/93837311เด็กหญิงปลายฟ้าจิตตรีศ21204ขับร้องสากล2
19ม.1/94837321เด็กหญิงศุภนิตาเพชรเกลี้ยงศ21204ขับร้องสากล2
20ม.1/95037323เด็กหญิงอรอุมาพาสากลศ21204ขับร้องสากล2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:08:56 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ21204 ขับร้องสากล2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome