ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 15 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1336052เด็กชายเฉลิมชัยใจเหมาะง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.2/1436053เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทัฬหกิจง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.2/1636055เด็กชายถิรวิทย์ถือทองง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.2/11536064เด็กหญิงขนิฎฐาวุฒิสังข์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.2/13336082เด็กหญิงฟ้าใสนวลวิลัยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.2/14036089เด็กหญิงวริศราบริบูรณ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.2/63736336เด็กหญิงพัทธนันท์หอแป้นง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.2/63936338เด็กหญิงพิชามญชุ์จิ้วบุญชูง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.2/64036339เด็กหญิงภิญญดาเสวกพันธุ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.2/64336342เด็กหญิงวสุธารัตน์รุจิโกไศยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.2/64736346เด็กหญิงอภิชญาหยูตุ้งง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.2/8136398เด็กชายจิรัฏฐ์จิรอัฑฒากรง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
13ม.2/8436401เด็กชายชานนท์ชูรสง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
14ม.2/8736404เด็กชายธีรธร รักษาเมืองง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
15ม.2/81336410เด็กชายวัชระเทวภักดิ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:14:22 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome