ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20204   งานบริการท่องเที่ยว (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 22 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1136050เด็กชายกฤตพจน์ส่องเมืองสุขง20204งานบริการท่องเที่ยว
2ม.2/12536074เด็กหญิงปฤณชญาวิทิตพันธ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
3ม.2/13736086เด็กหญิงยลรดีภักดีจิตร์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
4ม.2/13836087เด็กหญิงรัชฎาภรณ์สุขใสง20204งานบริการท่องเที่ยว
5ม.2/14236091เด็กหญิงศรุตาจันทร์จำรัสง20204งานบริการท่องเที่ยว
6ม.2/14336092เด็กหญิงศศิพิมพ์ผลิรัตน์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
7ม.2/22336122เด็กหญิงดวงกมลนิฤนาตง20204งานบริการท่องเที่ยว
8ม.2/23736136เด็กหญิงรัตนาวลีมุสิกะโรจน์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
9ม.2/4736206เด็กชายเพชรสุระกาสุระกาหลง20204งานบริการท่องเที่ยว
10ม.2/41836217เด็กหญิงชญานิศวรดีง20204งานบริการท่องเที่ยว
11ม.2/42236221เด็กหญิงณัฏฐนันท์ลุ้งกี่ง20204งานบริการท่องเที่ยว
12ม.2/42536224เด็กหญิงณิชาภัทรเจือเพ็ชรง20204งานบริการท่องเที่ยว
13ม.2/43136230เด็กหญิงบริตตาอุสาห์ดีง20204งานบริการท่องเที่ยว
14ม.2/43236231เด็กหญิงปรีญาภรณ์บุญโสภาศง20204งานบริการท่องเที่ยว
15ม.2/43436233เด็กหญิงปรียาภรณ์โมราศิลป์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
16ม.2/43836237เด็กหญิงพิมพ์ลภัสกิตยารักษ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
17ม.2/44136241เด็กหญิงวริศราเล่าหประเสริฐง20204งานบริการท่องเที่ยว
18ม.2/44336243เด็กหญิงศิริรัตน์วงศ์สิงหเดโชง20204งานบริการท่องเที่ยว
19ม.2/44636246เด็กหญิงหทัยภัทรพันธรักษ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
20ม.2/44736247เด็กหญิงอชิตาชัยโมง20204งานบริการท่องเที่ยว
21ม.2/44836248เด็กหญิงอนุธิดาศักดิ์สงง20204งานบริการท่องเที่ยว
22ม.2/44936249เด็กหญิงอภัสราคงสุวรรณ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:52:17 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20204 งานบริการท่องเที่ยว.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome