ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20257   การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1836057เด็กชายภัคพลจันทรโชตะง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
2ม.2/1936058เด็กชายภูบดีสร้อยสนง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
3ม.2/11136060เด็กชายศตวรรษสุขถาวรง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
4ม.2/21236111เด็กชายวสวัตติ์แสงแก้วง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
5ม.2/33336182เด็กหญิงณัฐนรีราชจินดาง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
6ม.2/35037452เด็กชายอิสรานุวัฒน์สุขประเสริญง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
7ม.2/5336252เด็กชายจิระวัฒน์ปานวัฒน์ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
8ม.2/5736256เด็กชายภูเบศน์เชาวน์ชะตาง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
9ม.2/5836257เด็กชายภูมิระพีเชื้อสวัสดิ์ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
10ม.2/51136260เด็กชายสิทธิพงศ์วงศ์ฤทธิ์ไกรง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
11ม.2/54936751เด็กชายศักย์ศรัณญ์ฉันสำราญง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
12ม.2/6536303เด็กชายณัฏฐชัยศิริชุมง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
13ม.2/61236310เด็กชายสหรัฐสุทธิบรรจงง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
14ม.2/65136768เด็กชายณภัทรแสนกลง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
15ม.2/7336350เด็กชายจตุพรเทพบัณฑิตง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
16ม.2/71236359เด็กชายลิขิตชัยติสุขง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
17ม.2/8536402เด็กชายฐาปกรณ์เกียรติก้องเเก้วง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
18ม.2/81436411เด็กชายเสฏวุฒิวิบุลศิลป์ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
19ม.2/83536432เด็กหญิงปานแก้วรัตนบุรานันท์ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
20ม.2/9136448เด็กชายกฤษณพลตันกิตติวนิตกุลง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
21ม.2/9536452เด็กชายธนวัฒน์ดารานีรัตน์ง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
22ม.2/9936456เด็กชายพิทยุตม์ยอดพิจิตรง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
23ม.2/91236459เด็กชายสุปวีณ์สัญจรง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
24ม.2/94236490เด็กหญิงสิรภัทรเขียวภักดีง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
25ม.2/94936765เด็กชายธนพัฒน์ช่วยหนูง20257การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:52:50 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20257 การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome