ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20216   การเขียนภาพ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1236051เด็กชายกษิรวัตรรัตนมณีศ20216การเขียนภาพ
2ม.2/1536054เด็กชายณัฐวุฒิภิรมยาภรณ์ศ20216การเขียนภาพ
3ม.2/1736056เด็กชายพชรพลสินธุพาชีศ20216การเขียนภาพ
4ม.2/11236061เด็กชายศักรินทร์แดงสอาดศ20216การเขียนภาพ
5ม.2/11836067เด็กหญิงณิชกานต์ว่องเจริญพันธ์ศ20216การเขียนภาพ
6ม.2/12336072เด็กหญิงประภาภรณ์ชูดวงศ20216การเขียนภาพ
7ม.2/32636175เด็กหญิงชัญญานราพงศ์ศ20216การเขียนภาพ
8ม.2/32936178เด็กหญิงณัฏฐาพัชร์พงศ์ถาวราเดชศ20216การเขียนภาพ
9ม.2/33736187เด็กหญิงบุญญาริกาสุดคิดศ20216การเขียนภาพ
10ม.2/33836188เด็กหญิงพนิตพิชาวันทยะกุลศ20216การเขียนภาพ
11ม.2/4136200เด็กชายกฤษณพงศ์บุญประดิษฐ์ศ20216การเขียนภาพ
12ม.2/4236201เด็กชายชยพลสิงหเดชาศ20216การเขียนภาพ
13ม.2/41336212เด็กชายสิรวิชญ์โสนารถศ20216การเขียนภาพ
14ม.2/91336460เด็กหญิงเเพรวา เพชรดําศ20216การเขียนภาพ
15ม.2/91436461เด็กหญิงกมลลักษณ์ศรีเจริญศ20216การเขียนภาพ
16ม.2/92636474เด็กหญิงนภสร พรหมสุวรรณ์ศ20216การเขียนภาพ
17ม.2/92736475เด็กหญิงนิพาดาตันติประภาสศ20216การเขียนภาพ
18ม.2/93236480เด็กหญิงปภาวรินทร์งามขำศ20216การเขียนภาพ
19ม.2/93336481เด็กหญิงเปมิกาทองประเทศศ20216การเขียนภาพ
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:48:29 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20216 การเขียนภาพ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome