ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค23202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 22 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/2335392เด็กชายณภัทรเชื้อเหล่าวานิชค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
2ม.3/21035399เด็กชายศิวกรไชยแสนค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
3ม.3/21435403เด็กหญิงกอมาศจุทองค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
4ม.3/22235411เด็กหญิงธัญลักษณ์หนูนวลค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
5ม.3/22635415เด็กหญิงนิลปัทม์อ่อนจันทร์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
6ม.3/24335433เด็กหญิงหรินรัตน์สมาคมค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
7ม.3/24435434เด็กหญิงไหมแพรแผ่เต็มค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
8ม.3/24735437เด็กหญิงอินทวรรณเชตุวรรณค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
9ม.3/6635595เด็กชายพงศ์พลพิมเสนค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
10ม.3/62435614เด็กหญิงณัฏฐาเกิดเกลี้ยงค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
11ม.3/64635638เด็กหญิงอารียาวัชรศิริค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
12ม.3/64736767เด็กหญิงอัญญิกาทองสมิทธิ์พัฒน์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
13ม.3/7135639เด็กชายกฤติมุขปานสัสดีค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
14ม.3/72835667เด็กหญิงนภัสราใจแผ้วค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
15ม.3/73435674เด็กหญิงพิมประภาปานเผาะค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
16ม.3/73735677เด็กหญิงรสกรหัสเกิดค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
17ม.3/73935680เด็กหญิงวาสนาแก้วมีศรีค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
18ม.3/81435703เด็กชายอภิรักษ์เดชารัตน์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
19ม.3/83235722เด็กหญิงนิภาพรรณบุญต่อค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
20ม.3/83735727เด็กหญิงพรศิริสมเขาใหญ่ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
21ม.3/83835729เด็กหญิงรัชนีรมณ์ อิวิโสค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
22ม.3/84435735เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ณ ประสิทธิ์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:57:23 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome