ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 29 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/12435363เด็กหญิงทวารัตน์กลับกลายง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.3/13835377เด็กหญิงเรณุกาทองอุปถัมภ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.3/2135389เด็กชายคมสันบัวมากง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.3/2235390เด็กชายชาคริสต์เจริญชัยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.3/2435393เด็กชายณรงค์ฤทธิ์กิจพฤกษ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.3/2635395เด็กชายปรเมศวร์แพรกบรรเทิงง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.3/2735396เด็กชายปิติกรทวีสิทธิ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.3/2935398เด็กชายภาคภูมิทองทิพย์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.3/4235490เด็กชายญาณภัทรกาญจนะง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.3/41035498เด็กชายภวัตพละศึกง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.3/42335511เด็กหญิงกัญญ์วราโชติมณีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.3/43335521เด็กหญิงธนภรณ์สุทธิรักษ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
13ม.3/43935527เด็กหญิงภัทรวรรณกัณฐรัตน์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
14ม.3/44335531เด็กหญิงเมธาวีมาตผุดง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
15ม.3/44835536เด็กหญิงอนัญญาพรรณกุลบดีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
16ม.3/62035610เด็กหญิงชนกานต์ล้อมเมืองง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
17ม.3/62535615เด็กหญิงณัฐกานต์พุ่มมณีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
18ม.3/62735617เด็กหญิงณัฐวราจินดาพรรณง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
19ม.3/62835618เด็กหญิงธมนวรรณไชยยุทธง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
20ม.3/63635626เด็กหญิงพัชริญาธีระนันทกุลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
21ม.3/64837458เด็กหญิงณภัทรลิ้มโอภาสง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
22ม.3/71635655เด็กหญิงกุลจิราอุบลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
23ม.3/73235672เด็กหญิงปิยะมาศรัตนแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
24ม.3/73535675เด็กหญิงแพรวาศรีชูทองง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
25ม.3/74735688เด็กหญิงอัญชลิตามาตุการักษ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
26ม.3/8335692เด็กชายธนพลรัตน์มนตรีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
27ม.3/81135700เด็กชายสหรัฐเลี่ยมแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
28ม.3/81335702เด็กชายสุพัฒน์พงศ์แก้วล้วนสมง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
29ม.3/84736041เด็กหญิงธัญนันท์บัวแก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:56:59 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome