ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20240   ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 22 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/1535344เด็กชายนราวิชญ์ ลาภจิตต์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
2ม.3/1935348เด็กชายภูรินทร์พ่วงสำราญง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
3ม.3/23535425เด็กหญิงรุ้งดาวรรณคงกำไรง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
4ม.3/33635475เด็กหญิงปริฉัตรเทพเสนาง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
5ม.3/33735476เด็กหญิงปาลิตาเพชราง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
6ม.3/34235481เด็กหญิงพิชญาภานิลพันธุ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
7ม.3/34435483เด็กหญิงวิมพ์วิภาทองประสิทธิ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
8ม.3/42235510เด็กหญิงกรพินท์นาภูมิง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
9ม.3/42635514เด็กหญิงเกศราพลสุดง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
10ม.3/42735515เด็กหญิงเขมวิกาเต็มสงสัยง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
11ม.3/43535523เด็กหญิงนิตย์รดีเพชรรัตน์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
12ม.3/44935537เด็กหญิงอันติมาจินวงศ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
13ม.3/51835557เด็กหญิงกมลวรรณศรีสมโภชน์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
14ม.3/52535564เด็กหญิงณัฐกานต์ชูราษฎร์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
15ม.3/53335572เด็กหญิงธิติกาญจน์ศรีพิทักษ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
16ม.3/54835587เด็กหญิงอนิสสราหยู่พิทักษ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
17ม.3/71935658เด็กหญิงชญาดาจันจาลักษณ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
18ม.3/72135660เด็กหญิงฐิติวรดา วงค์เขนง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
19ม.3/73135671เด็กหญิงปาณิสราทศภพง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
20ม.3/74135682เด็กหญิงศลิษาศรินแก้วประภาคง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
21ม.3/92535763เด็กหญิงณัฐวดีพรหมสอนง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
22ม.3/94535783เด็กหญิงสุวิชาดาพันธนิตย์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:12:35 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20240 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome