ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ว20208   สารพิษในอาหาร (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/12235361เด็กหญิงณัฐธิดาจันทรอาภาว20208สารพิษในอาหาร
2ม.3/12535364เด็กหญิงธนิษฐาอินทร์เอียดว20208สารพิษในอาหาร
3ม.3/12635365เด็กหญิงเนตรชนกสงวนการว20208สารพิษในอาหาร
4ม.3/12835367เด็กหญิงบัณฑิตาวิเชียรว20208สารพิษในอาหาร
5ม.3/13935378เด็กหญิงวิชญาพร รักษาแก้วว20208สารพิษในอาหาร
6ม.3/14135380เด็กหญิงสิริกรอมรลักษณ์ว20208สารพิษในอาหาร
7ม.3/14735386เด็กหญิงอภิชญาแซ่อึ่งว20208สารพิษในอาหาร
8ม.3/14935388เด็กหญิงอาริญาพรหมทองว20208สารพิษในอาหาร
9ม.3/15036753เด็กหญิงรัมภาพรรณพงศ์สุภากุลว20208สารพิษในอาหาร
10ม.3/15136754เด็กหญิงวัญญลักษณ์ณ นครว20208สารพิษในอาหาร
11ม.3/4135489เด็กชายชัยพฤกษ์คงยุทธิ์ว20208สารพิษในอาหาร
12ม.3/4835496เด็กชายปิยชาติอรุณจิตร์ว20208สารพิษในอาหาร
13ม.3/4935497เด็กชายพฐกิตจินดาเพชรว20208สารพิษในอาหาร
14ม.3/51735556เด็กชายสุรสิทธิ์ไชยจุติว20208สารพิษในอาหาร
15ม.3/52435563เด็กหญิงญาณิศาจันทร์ทองว20208สารพิษในอาหาร
16ม.3/8535694เด็กชายพิชญะหนูคงว20208สารพิษในอาหาร
17ม.3/9435742เด็กชายณัฐนนท์นันทชัยพิทักษ์ว20208สารพิษในอาหาร
18ม.3/9535743เด็กชายณัฐศักดิ์ ชูศรีว20208สารพิษในอาหาร
19ม.3/9635744เด็กชายธีรทัศน์กลับดีว20208สารพิษในอาหาร
20ม.3/9735745เด็กชายธีรพรรณจิตต์สุขสำราญว20208สารพิษในอาหาร
21ม.3/91135749เด็กชายศิวะพงษ์ศรีปากแพรกว20208สารพิษในอาหาร
22ม.3/92935767เด็กหญิงปัณฑิตาบุปผากิจว20208สารพิษในอาหาร
23ม.3/93135769เด็กหญิงพนารัตน์อยู่พิทักษ์ว20208สารพิษในอาหาร
24ม.3/93735775เด็กหญิงมัณฑิรากิตติดำรงศักดิ์ว20208สารพิษในอาหาร
25ม.3/94135779เด็กหญิงศตกมลทองดีว20208สารพิษในอาหาร
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:03:54 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ว20208 สารพิษในอาหาร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome