ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20206   ช่างเขียนผ้าบาติก2 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 28 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/1335342เด็กชายชุษณปักษ์ ฟองมณีศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
2ม.3/11335352เด็กชายสรวิชญ์ภวานุวงค์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
3ม.3/11535354เด็กหญิงกรพินธุ์ปานหงษ์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
4ม.3/11735356เด็กหญิงจรรยาพรสุวรรณ์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
5ม.3/11835357เด็กหญิงจีรนันท์ ย้อยนวลศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
6ม.3/12135360เด็กหญิงณัฐณิชาดวงมากศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
7ม.3/13235371เด็กหญิงปวีณาโสภาคะศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
8ม.3/21235401เด็กชายเอกลักษณ์จิตบรรเจิดศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
9ม.3/21635405เด็กหญิงเขมวิกาน้ำขาวศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
10ม.3/21735406เด็กหญิงจารุวรรณ คำดวงศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
11ม.3/22835417เด็กหญิงปานทิพย์เภรีพลศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
12ม.3/23135420เด็กหญิงเพชรไพลินพูลช่วยศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
13ม.3/23335422เด็กหญิงภรัณยาเก้าซ้วนศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
14ม.3/23635426เด็กหญิงวิชยาเพิงมากศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
15ม.3/24035430เด็กหญิงศุภมาส ชาญณรงค์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
16ม.3/24235432เด็กหญิงสุดารัตน์ตะลังวิทย์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
17ม.3/61635606เด็กหญิงกีรติโอรัญรักษ์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
18ม.3/8135690เด็กชายณัฐภัทรไชยนุรัตน์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
19ม.3/8235691เด็กชายติณณภพโอแสงใสศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
20ม.3/8435693เด็กชายปณชัชเอี่ยมน้ำศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
21ม.3/8635695เด็กชายภวัตศรีภักตราศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
22ม.3/8735696เด็กชายมนัญชัยบุญหวังศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
23ม.3/8835697เด็กชายเมธีดาบเงินศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
24ม.3/8935698เด็กชายวุฒิพงศ์ชูจินดาศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
25ม.3/82035709เด็กหญิงคีตรนันท์ขมสวัสดิ์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
26ม.3/82735717เด็กหญิงดุษฎีแก้วไทยศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
27ม.3/83535725เด็กหญิงพชรฤกษ์ บุญฤกษ์ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
28ม.3/84535736เด็กหญิงสุธาสินีณ นครศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:02:00 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20206 ช่างเขียนผ้าบาติก2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome