ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ33206   นาฏศิลป์-การละคร6 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 12 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/13635375เด็กหญิงภัทราวรรณคงวัดใหม่ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
2ม.3/2535394เด็กชายธนภัทร์กำลังมากศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
3ม.3/32935468เด็กหญิงณริสสาดำเนินผลศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
4ม.3/34335482เด็กหญิงภัทรานิษฐ์กิ่งรัตน์ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
5ม.3/41135499เด็กชายภัทรภูมิชูรักษาศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
6ม.3/41535503เด็กชายสรรเพชญสุภาวงศ์ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
7ม.3/44235530เด็กหญิงมัณฑนานาคฤทธิ์ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
8ม.3/55136047เด็กชายวรปรัชญ์เพ็งหนูศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
9ม.3/63435624เด็กหญิงปาลิดาเลิศสุทธิชวาลศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
10ม.3/63735627เด็กหญิงพิลาสิณีกาฬสุวรรณศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
11ม.3/64535637เด็กหญิงอสมาภรณ์ขวัญมาศศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
12ม.3/71735656เด็กหญิงเกศศิณีย์เพียงพิมพ์ศ33206นาฏศิลป์-การละคร6
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:11:03 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ33206 นาฏศิลป์-การละคร6.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome