ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30208   การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5634678เด็กหญิงนัฐนรีทองเต็มง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
2ม.4/51734875นางสาวณิชาภัทรบุญต่อง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
3ม.4/52034919นางสาวตองชนกคงจันทร์ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
4ม.4/52234927นางสาวพิยดารักพันธ์ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
5ม.4/52634986นางสาวลักษมนมหาชลง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
6ม.4/52734998นางสาวอาทิตาบิลกายง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
7ม.4/53235150นางสาวศิรประภาพิษบุญง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
8ม.4/7434583นางสาวปัณฑิตาวรฉัตรพัฒนาพรง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
9ม.4/72334878นางสาวทิพรดานางนวลง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
10ม.4/72434882เด็กหญิงธัญชนกรุ่งเรืองจิตรง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
11ม.4/72534892นางสาววิกานดาสุขขำง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
12ม.4/72834931นางสาวรวิภา ใจสว่างง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
13ม.4/73034991นางสาวศศิภาเนียมโพธิ์ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
14ม.4/73736830นางสาวธนัญภรณ์แพรกทองง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
15ม.4/8134581นางสาวนริศาทิพย์ยอดศรีง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
16ม.4/8334599นางสาวสุภัณณีบุญเรืองง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
17ม.4/8934651นางสาวอินทิราเลขาง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
18ม.4/81034671นางสาวชนนิกานต์ ทะกิจง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
19ม.4/81134683นางสาวพัชธิดาภรณ์ขำเกิดง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
20ม.4/81234684นางสาวพิมพ์ชนกเอี่ยมชลคำง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:09:31 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30208 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome