ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30257   มัลติมีเดีย 2 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5834702นายชานนท์นิจจำรูญง30257มัลติมีเดีย 2
2ม.4/51534802นายไกรวิทย์ชูวงค์ง30257มัลติมีเดีย 2
3ม.4/51934903นายตะวันไทสัจจศรีง30257มัลติมีเดีย 2
4ม.4/53535998นายกิตติพันธ์ ประจันพลง30257มัลติมีเดีย 2
5ม.4/53736809นายจักรพงศ์ มูสิกพันธ์ง30257มัลติมีเดีย 2
6ม.4/54336815นายพชรพูลช่วยง30257มัลติมีเดีย 2
7ม.4/54436816นายสหฤทธิ์อินทรทิตย์ง30257มัลติมีเดีย 2
8ม.4/63235140นายยศวรุสปานอุดมง30257มัลติมีเดีย 2
9ม.4/7734612นายปรเมศวร์สุขขวัญง30257มัลติมีเดีย 2
10ม.4/71034643นางสาวศศิกาญจน์ศิริเอกง30257มัลติมีเดีย 2
11ม.4/71334703นายฐิติวุฑฒิสาราพฤษง30257มัลติมีเดีย 2
12ม.4/71734799นายกิตติพิชญ์ทองชลง30257มัลติมีเดีย 2
13ม.4/71834800นายกีฬชัยคนธรักษ์ง30257มัลติมีเดีย 2
14ม.4/71934810นายศิรศักดิ์คล้ายช่วยง30257มัลติมีเดีย 2
15ม.4/72634899นายชยากรณ์ เจี้ยงยี่ง30257มัลติมีเดีย 2
16ม.4/8234590นางสาวเพ็ญนภาดวงเอกง30257มัลติมีเดีย 2
17ม.4/8634610เด็กชายนพปพีณ์ ปานะโปยง30257มัลติมีเดีย 2
18ม.4/81434766นางสาวกชกรเอียดแจ่มง30257มัลติมีเดีย 2
19ม.4/82234835นางสาวปุณยวีร์สุขาวณิชง30257มัลติมีเดีย 2
20ม.4/83034988นางสาววรรณิดาเรือนทองง30257มัลติมีเดีย 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:19:56 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30257 มัลติมีเดีย 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome